Referat fra bestyrelsesmøde torsdag d. 9. december 2010

 

Fremmødte: Tomas B., Thomas, Peter, Jan og Morten

Afbud: Dorte, Mai-Britt

 

1.       Godkendelse af dagsordenen

Godkendt efter tilføjelse af pkt. om Gårdlauget.

 

2.       Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Godkendt.

 

3.       Meddelelser

·         Udlejningen af det tomme erhverslejemål er endnu ikke endelig kommet i hus, men det forventes at kontrakten lukkes snarest.

·         Der siver vand ind af taget hos 58A som har forårsaget en mindre vandskade i 58A 4. th. Dette kan dog også skyldes et åbnet vindue i et loftsrum hvor det sneede ind efterfølgende. Thomas og Peter holder øje med udviklingen på taget. Der tilkaldes først en tømrer, når det er afklaret hvor vandet stammer fra.

·         Boet efter den gamle lejelejlighed i 58B 3. tv har ikke betalt husleje gennem de sidste fire måneder. Vi afventer en klarmelding fra administrator før vi sætter lejligheden til salg.

·         Morten fraflytter foreningen og udtræder af bestyrelsen.

 

4.       Løbende opgaver

Porttelefon: Der kommer en elektriker ud og kigger på det.

Dørpumper til loftet: Mai-Britt igangsætter.

Maleren: Kælderrummet er nu færdigt fra malerens side og der er også rettet op på de hængepartier der var i opgang 58C.

Med hensyn til kælderrummet, havde Thomas det input, at det eventuelt kan være gulvbelægningen som holder på fugten og gør, at fugten søger mod muren for at komme opad.  

Tjekliste til brug ved strømafbrydelser og lignende: Der foreligger nu en tjekliste som den øvrige bestyrelse (udover Jan og Thomas B.) kan støtte sig op af, hvis der kommer problemer med el, vand eller varme og Jan og Thomas B. ikke er hjemme.

Det skal afklares hvem der har nøgler til sikringsskabet ellers skal låsen eventuelt skiftes ud.

Besigtigelse af butikken hos Louis Nielsen: Thomas, Peter og Morten besøgte butikken i november, men bestyreren var ikke på stedet. Skæringsdatoen er 1. februar 2011, så der er tid nok til at besigtige butikken.  

Aftrækningskanaler m.v.:  Thomas har undersøgt reglerne på området, og det viser sig, at man gerne må lave hul i muren for at lave udtræk, da det ikke står i vores vedtægter, at man ikke må. Bestyrelsen skal spørges først og ventilatoren må ikke sidde udvendigt, ellers er der ikke nogle forhindringer.

Dørene i hoveddøren i 58 og 58A mangler at få justeret dørpumpen: Peter gør det jævnligt.

Indreguleringen af varmeanlægget pågår stadig: Dette betyder, at hvis nogen har kulde/varmeproblemer, så må de gerne snarest kontakte Thomas B. eller Jan, så det kan blive ordnet ,mens Myllin stadig har sin gang i huset.

5.       Gennemgang af hus med henblik på vedligeholdelse:  

Der skal udarbejdes en arbejdsplan over de vedligeholdelsesprojekter der foreligger for de kommende år, så der også kan udarbejdes en ny vedligeholdelsesplan som bestyrelsen kan fremlægge til næste generalforsamling. (Mai-Britt).

 

6.       Økonomi:

Bestyrelsen gennemgik et indhentet kasseudtræk over foreningens finanser og økonomien i foreningens driftsbudget ser helt fornuftigt ud.

 

7.       Gennemgang af regninger.

 

8.       Nyt fra gårdlauget: Thomas kunne fortælle at ’fuglen’ på gavlen var på sidste bestyrelsesmøde. Gårdlauget er blevet enige om at indkøbe blå maling til dækning af de mest graverende skader på gavlen. Der blev også snakket om at undersøge indkøb af kunstgræs og undersøge mulighederne for at etablere en fodboldbane. De nye cykelskure der har været snak om gennem de sidste mange år har lange udsigter.

Det blev foreslået fra andelsforeningens bestyrelse at gårdlauget skal forsøge at søge fonde samt prøve at undersøge muligheden for at hæve betalingen til gårdlauget fra de enkelte interessenter. Det blev også tilskyndet fra foreningens bestyrelse, at gårdlauget ikke laver en hovsa-løsning (noget forhastet som vi i længden vil blive mere kede af end ’fuglen’) på gavlen.

 

 

Eventuelt:  

·         Thomas B. foreslog, at vi skal gentage succesen fra sidste år med en nytårskur i 2011. Thomas lægger hus til og datoen er blevet lørdag d. 29. januar 2011

 

·         Thomas kunne fortælle at deres internet-forbindelse i husstanden er meget ustabil. Dette er et ukendt problem i baghuset. I forhuset er der flere andelshavere, der kender til det. Det blev anbefalet, at Thomas kontakter TDC  via Kurt (Mai-Britts mand), da Kurt har gode kontakter til TDC og på den måde sørger vi for at den viden der findes på området ikke forgrenes for meget ud i foreningen.

 

Næste møde mandag d. 17. januar kl. 19 hos Peter

 

 

Referent/Morten

9. december 2010