VEDTÆGTER FOR A/B NØRREBROGADE 58-58 A-C

 

Navn, hjemsted og formål.

§ 1.

Foreningens navn og hjemsted fastsættes af generalforsamlingen. Foreningens navn er A/B Nørrebrogade 58-58 A-C, beliggende Nørrebrogade 58-48 A-C i Københavns Kommune med matr.nr. 14 A Udenbys Klædebo Kvarter.

§ 2.

Foreningens formål er at eje og administrere foreningens ejendom.

Medlemmer.

§ 3.

Som medlem kan med bestyrelsens godkendelse optages enhver, der har eller samtidig med optagelsen som medlem overtager brugsretten til og flytter ind i foreningens ejendom. Medlemmet skal betale det til enhver tid fastsatte indskud.

Stk. 2.

Generalforsamlingen fastsætter, om ejendomsfunktionærer og erhvervslejere kan optages som medlemmer af foreningen og vilkårene herfor.

Stk. 3.

Hvert medlem må kun have brugsret til en bolig, og er forpligtet til at benytte denne, jf. dog § 12.

§ 4.

Indskud udgør et beløb, der fastsættes af foreningens stiftende generalforsamling. Indskuddet skal betales kontant.

Stk. 2.

Ved en senere overdragelse betales, udover indskuddet, et tillægsbeløb, således at indskud og tillægsbeløb tilsammen svarer til den pris, der kan godkendes efter § 20.

§ 5.

Et medlem hæfter alene med sit indskud for forpligtelser, der vedrører foreningen, jf. dog stk. 2.

Stk. 2.

Har generalforsamlingen besluttet, at der skal optages banklån eller realkreditlån, der er sikret ved håndpant i et ejerpantebrev eller pantebrev i foreningens ejendom, hæfter medlemmerne kun personligt solidarisk for denne pantegæld, hvis kreditor udtrykkeligt har taget forbehold herom.

Stk. 3.

Et medlem eller dettes bo hæfter efter stk. 1 og stk. 2, indtil en ny andelshaver er godkendt og har overtaget boligen og hermed er indtrådt i forpligtelsen.

§ 6.

Medlemmerne har andel i foreningens formue i henhold til deres indskud. Generalforsamlingen kan foretage regulering af andelene, således at de indbyrdes forhold mellem andelene kommer til at svare til boligernes indbyrdes værdi.

§ 7.

En andel i foreningens formue kan ikke gøres til genstand for arrest eller eksekution og kan ikke pantsættes. Den kan kun overdrages eller på anden måde overføres til andre i overensstemmelse med reglerne i §§ 14-20 og 23.

Stk. 2.

For andelen udstedes andelsbevis, der lyder på navn. Bortkommer andelsbeviset, kan bestyrelsen udstede et nyt, der skal angive, at det træder i stedet for bortkommet andelsbevis.

Boligaftale.

§ 8.

Foreningen opretter en boligaftale med hvert medlem. Boligaftalen indeholder bestemmelser om boligens brug.

Boligafgift.

§ 9.

Boligafgiftens størrelse fastsættes med bindende virkning for medlemmerne af generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan regulere boligafgiften, således at det indbyrdes forhold mellem boligafgiftens størrelse svarer til boligernes areal eller standard.

Vedligeholdelse m.v.

§ 10.

Al vedligeholdelse inde i boligen påhviler andelshaveren, bortset fra vedligeholdelse af fælles forsyningsledninger, udskiftning af udvendige døre samt vinduer. Andelshaverens vedligeholdelsespligt omfatter også eventuelle nødvendige udskiftninger af bygningsdele og tilbehør til boligen, fx udskiftning af gulve og køkkenborde. Andelshaverens vedligeholdelsespligt omfatter også forringelse, som skyldes slid og ælde.

Stk. 2.

Generalforsamlingen fastsætter nærmere regler om udførelse af den udvendige vedligeholdelse, herunder vedligeholdelse gård- og havearealer.

Stk. 3.

Forsømmer en andelshaver groft sin vedligeholdelsespligt, kan bestyrelsen kræve nødvendig vedligeholdelse foretaget indenfor en nærmere fastsat frist. Bestyrelsen har ret til at få eller skaffe sig adgang til boligen for at konstatere, at vedligeholdelsesarbejderne er foretaget. Foretages vedligeholdelsen ikke indenfor den fastsatte frist, kan vedligeholdelsesarbejderne udføres af foreningen på andelshaverens regning. Omkostningerne hertil sidestilles med betaling af boligafgift.

Stk. 4.

Andelshaveren er forpligtet til at give adgang til lejligheden for håndværkere til udførelse af arbejde, der er besluttet af generalforsamling eller bestyrelse.

Forandringer.

§ 11.

Andelshaverne er berettiget til at foretage forandringer i boligen, jf. dog stk. 2.

Stk. 2.

Enhver forandring af boligen skal, inden den bringes til udførelse, forelægges for bestyrelsen til godkendelse. Bestyrelsen er ikke ansvarlig for anmeldte forandringer.

Stk. 3.

Forandringerne skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt og i overensstemmelse med kravene i byggelovgivningen og andre offentlige forskrifter. Arbejder, der kræver byggetilladelse, kan ikke iværksættes, før byggetilladelsen har været forevist bestyrelsen. Andelshaver har ved salg af en andel pligt til at reetablere stuk, paneler, døre samt kaminer (hvis de findes) således, at lejligheden fremstår i samme stand, som den af bestyrelsen foretagne registrering i november 1995.

Fremleje.

§ 12.

Et medlem kan helt eller delvist fremleje sin lejlighed i samme omfang, som en lejer kan efter lejeloven. Bestyrelsen skal godkende fremlejetagere og betingelserne for fremlejemålet.

Husorden.

§ 13.

Generalforsamlingen kan til enhver tid, bindende for alle medlemmer, fastsætte regler for husorden, husdyrhold m.v., jf. dog stk. 3.

Der er vedtaget husorden for A/B Nørrebrogade 58-58 A-C på den ordinære generalforsamling den 29.4.1996.

Stk. 2.

Bestående rettigheder om husdyrhold m.v. kan ikke bortfalde før dyrets død.

Stk. 3.

Et medlem har altid ret til at holde førerhund, selvom øvrige medlemmer er afskåret fra husdyrhold.

Overdragelse.

§ 14.

Ønsker en andelshaver er fraflytte sin bolig, sker overdragelsen i følgende rækkefølge:

a. Til den, der indstilles af andelshaveren, når overdragelsen sker til personer, med hvem

  andelshaveren er beslægtet i lige op- eller nedstigende linie, eller til personer, der i

  mindst 2 år har haft fælles husstand med andelshaveren.

b. Til den, der indstilles af andelshaveren, når overdragelse sker ved bytning eller til

  anden helårsbolig. Bytning sker i overensstemmelse med lejelovens § 73.

c. Til andre andelshavere i foreningen i den rækkefølge, de står på den interne venteliste

  hos bestyrelsen. Når en andelshaver flytter internt, rykker vedkommende nederst på

  listen. er den fraflyttende lejer, overtager bestyrelsen indstillingsretten til lejligheden

d. Til personer, der bliver indstillet af andelshaveren i den rækkefølge, andelshaverne står

  på den eksterne venteliste hos bestyrelsen. Andelshaverne kan indstille indtil 3

  navngivne personer (uprioriteret) til bestyrelsen. Kun én gang om året pr. 1. maj kan

  denne indstilling ændres. Hvis man ikke indstiller nogen, mister man sin indstillingsret

  dette år. Man beholder dog sin anciennitet på den eksterne venteliste. Når en indstillet

  har overtaget en andel, rykker den andelshaver, der har indstillet vedkommende

  nederst på listen. Flere personer, der i fællesskab har brugsret til en andel, er kun

  berettiget til at indstille 3 personer tilsammen..

§ 15.

Har andelshaveren ikke, inden 3 måneder efter at være fraflyttet sin bolig efter § 14, stk. 1, litra e, indstillet en anden i sit sted, eller er overdragelsen aftalt i strid med bestemmelserne herom, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og bolig og de vilkår, overtagelsen skal ske på, hvorefter afregning finder sted som anført i § 23.

§ 16.

En andelshaver er uden fraflytning af boligen berettiget til at overdrage sin andel helt eller delvist til et husstandsmedlem, der mindst 2 år har haft fælles husstand med andelshaveren. Den pågældende skal godkendes af bestyrelsen, jf. dog § 14, stk. 2.

Dødsfald.

§ 17.

Dør andelshaveren har ægtefællen, der bebor lejligheden, ret til at fortsætte medlemskab og brugsretten til boligen.

Stk. 2.

Ønsker ægtefællen ikke at fortsætte medlemskab og beboelse, har denne ret til efter reglerne i § 14, stk. 1, at indstille hvem der skal overtage andel og bolig.

Stk. 3.

Efterlades der ikke ægtefælle, skal overdragelsen ske efter følgende rækkefølge:

a. Personer, som beboede boligen ved dødsfaldet og som i mindst 2 år havde haft fælles

  husstand med andelshaveren.

b. Personer, som af den afdøde andelshaver ved testamente eller ved skriftlig henvendelse

  til bestyrelsen var anmeldt som berettiget til andel og bolig ved andelshaverens død.

c. Personer med hvem andelshaveren er beslægtet til lige op- eller nedstigende linie.

Stk. 4.

Ved overdragelse efter stk. 3 finder regler i § 14, stk. 2, tilsvarende anvendelse.

Stk. 5.

Boligen skal overtages efter disse regler eller fraflyttes senest den 1. i den måned, der indtræder næst efter 3-måneders-dagen for dødsfaldet. Er ingen ny andelshaver indtrådt i foreningen, finder § 15 tilsvarende anvendelse.

§ 18.

Ved ophævelse af samliv mellem ægtefæller er den af parterne, der efter deres egen eller myndighedernes bestemmelse får retten til boligen, berettiget til at fortsætte eller indtræde i medlemskab og brugsretten til boligen.

Stk. 2.

Reglen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse ved ophævelse af samlivsforhold i øvrigt, såfremt den person, der i henhold hertil skal overtage andel og bolig, har haft fælles husstand med andelshaveren i mindst 2 år før samlivsophævelsen.

Opsigelse.

§ 19.

Andelshaveren kan opsige boligaftalen med 3 måneders varsel til den 1. i en måned. Andelshaveren hæfter dog for de forpligtelser, der følger af denne vedtægt, f. § 5, stk. 3, boligaftale og medlemskabet af foreningen, indtil lejligheden er overdraget, og en ny andelshaver er indtrådt i reglerne i §§ 14-23.

Købesum.

§ 20.

Prisen for andelen skal godkendes af bestyrelsen, som desuden skal godkende eventuelle aftaler efter stk. 2. Bestyrelsen kan kun godkende rimelig pris og højst et beløb opgjort efter nedenstående retningslinjer:

a. Værdien af andelen i foreningens formue, ansat til den pris, der er fastsat på den

  seneste årlige generalforsamling. Andelens pris fastsættes under iagttagelse af reglerne

  i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Generalforsamlingens

  prisfastsættelse er bindende, selvom der lovligt kunne have været fastsat en højere

  pris.

b. Værdien af forbedringer i boligen ansat til anskaffelsesprisen med fradrag af eventuel

  værdiforringelse på grund af alder og slitage.

c. Værdien af inventar, der er særligt tilpasset eller installeret i boligen, fastsat under

  hensyntagen til anskaffelsespris, alder og slitage.

d. Såfremt boligens vedligeholdelsesstand er usædvanlig god eller mangelfuld beregnes

  pristillæg respektive prisnedslag under hensyn hertil.

Stk. 2.

Hvis der samtidig med overdragelse af andelen overdrages løsøre eller indgås anden retshandel, skal vederlaget sættes til værdien i fri handel.

Stk. 3.

Fastsættelsen af prisen for forbedringer, inventar og løsøre sker med udgangspunkt i en opgørelse udarbejdet af den fraflyttende andelshaver.

Stk. 4.

Kan køber eller sælger ikke acceptere den af bestyrelsen fastsatte pris for forbedringer, inventar eller løsøre samt det af bestyrelsen fastsatte tillæg eller nedslag for vedligeholdelsesstand, vurderes disse ved syn og skøn, foretaget af en skønsmand, der skal være bekendt med andelsboligforhold. Parterne udpeger i forening en skønsmand. Kan parterne ikke blive enige herom, udpeges skønsmanden af Boligretten. Skønsmanden skal ved besigtigelsen af boligen indkalde både den pågældende andelshaver og bestyrelsen og udarbejde en vurderingsrapport, hvor prisberegningen specificeres og begrundes. Skønsmandens vurdering er bindende. Skønsmanden fastsætter selv sit honorar og træffer bestemmelse om, hvorledes omkostningerne ved skønnet skal fordeles mellem parterne, idet der herved tages hensyn til, hvem af parterne, der har fået medhold ved skønnet.

Stk. 5.

Bestyrelsen skal ikke godkende prisen udover andelsværdi ved overdragelse af erhvervsandele, hvortil der ikke er knyttet brugsretten til en bolig. Overdragelsen foretages i øvrigt jf. § 23, stk. 4.

Finansiering af købesum.

§ 21.

Køber kan forlange, at foreningen enten yder lån eller garanterer for et lån i et pengeinstitut efter reglerne i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber.

§ 22.

Har andelshaveren i forbindelse med finansieringen af købet af andelen optaget et lån i et  pengeinstitut, underretter bestyrelsen pengeinstituttet om godkendelse af salg af andelen, hvis pengeinstituttet udtrykkeligt anmoder herom.

Fremgangsmåde.

§ 23.

Inden aftalens indgåelse skal sælgeren udlevere et eksemplar af andelsboligforeningens vedtægter til køberen samt andelsboligforeningens seneste årsregnskab og budget, en specifikation af købesum med prisen for andelen, udførte forbedringer og inventar. Sælgeren skal endvidere inden aftalens indgåelse skriftligt gøre køberen bekendt med indholdet af bestemmelserne i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, om prisfastsættelse, om adgangen til at hæve aftalen eller kræve prisen nedsat samt bestemmelserne om straf.

Stk. 2.

Mellem køber og sælger oprettes  en skriftlig aftale. Bestyrelsen kan forlange, at aftalen oprettes på en standardblanket. Salgsaftalen forsynes med bestyrelsens påtegning om godkendelse efter stk. 3

Stk. 3.

Alle vilkår for overdragelsen skal godkendes af bestyrelsen.

Stk. 4. Købesummen skal indbetales til foreningen, som efter fradrag af sine tilgodehavender udbetaler resten til den fraflyttende andelshaver. Andelsboligforeningen er berettiget til at tilbageholde et beløb til sikring af, at lejligheden afleveres i forsvarlig stand, samt et depositum til sikring af fraflyttende andelshavers opfyldelse af forpligtelser i forbindelse med varmeregnskab m.v. Ved afregning er foreningen berettiget til at anvende provenuet til indfrielse af et eventuelt lån, for hvilket andelsboligforeningen har stillet garanti eller har kautioneret. Udbetaling af restbeløbet skal ske tidligst 2 og senest 3 uger efter overtagelsen.

Stk. 5.

Såfremt køberen ønsker dette, skal bestyrelsen med køberen, senest 14 dage efter overtagelsen af boligen, gennemgå boligen for at konstatere eventuelle mangler ved boligens vedligeholdelsesstand eller ved forbedringer, inventar og løsøre, der er overtaget i forbindelse med boligen.

Stk. 6.

Forlanger køberen prisnedslag for sådanne mangler, kan bestyrelsen, hvis kravet skønnes rimeligt, tilbageholde et tilsvarende beløb ved afregning til sælgeren.

Eksklusion.

§ 24.

a.  Når et medlem ikke betaler skyldigt indskud, og medlemmet ikke har betalt det

  skyldige beløb senest 3 dage efter, at skriftligt påkrav herom er kommet frem til

  medlemmet.

b.   Når et medlem er i restance med boligafgiften eller andre ydelser, der skal erlægges

  sammen med denne, og medlemmet ikke har berigtiget restancen senest 3 dage efter,

  at skriftligt påkrav herom er kommet frem til medlemmet.

c.   Når et medlem groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt.

d.   Når et medlem optræder til gene for ejendommen eller dens beboere, eller optræder til

  alvorlig skade eller ulempe for foreningens virksomhed eller andre medlemmer.

e.   Når et medlem i forbindelse med en overdragelse af andelen betinger sig en større pris

  end godkendt af bestyrelsen.

f.  Når et medlem misligholder et af foreningen ydet lån, eller et lån som foreningen har

  garanteret for.

g.   Når et medlem i øvrigt gør sig skyldig i forhold svarende til dem, der efter lejelovens

  bestemmelser berettiger ejeren til at hæve lejemålet.

Stk. 2.

Bestyrelsens beslutning efter § 24 c, d og g kan, inden én måned fra meddelelsen, indbringes for en generalforsamling, jf. § 25, stk. 2.

Stk. 3.

Efter eksklusionen skal bestyrelsen disponere efter reglerne i § 15.

Generalforsamling.

§ 25.

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 4 måneder efter regnskabsårets udløb med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Bestyrelsens beretning.

4. Godkendelse af årsregnskab og andelsværdi.

5. Ejendommens vedligeholdelsesstand og eventuelle modernisering.

6. Indkomne forslag.

7. Godkendelse af budget og eventuel ændring af boligafgift.

8. Valg til bestyrelsen.

9. Eventuelt.

Stk. 2.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling, et flertal af bestyrelsens medlemmer, 1/4 af foreningens medlemmer eller administrator forlanger det, med angivelse af dagsorden.

§ 26.

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen skriftligt med 14 dages varsel, der dog ved ekstraordinær generalforsamling om nødvendigt kan nedsættes til 8 dage. Indkaldelse skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen.

Stk. 2.

Forslag (herunder valg af administrator og revisor) som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Et forslag kan kun behandles på en generalforsamling, hvis den enten er nævnt i indkaldelsen, eller andelshaveren med opslag eller lignende måde senest 4 dage før generalforsamlingen er gjort bekendt med, at det kommer til behandling.

Stk. 3.

Adgang til at deltage i  og tage ordet på generalforsamlingen samt til at stille forslag har enhver andelshaver og dennes ægtefælle eller dennes myndige husstandsmedlemmer og administrator. De adgangsberettigede kan ledsages af en professionel eller personlig rådgiver, der har ret til at tage ordet på generalforsamlingen. Revisor, samt personer der er indbudt af bestyrelsen, har ligeledes adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen.

Stk. 4.

Hver andel giver én stemme. En andelshaver kan kun give fuldmagt til sin ægtefælle, et myndigt husstandsmedlem, til en anden andelshaver eller til bestyrelsen. En andelshaver kan dog kun afgive én stemme i henhold til fuldmagt.

§ 27.

Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpelt flertal, bortset fra spørgsmål anført i stk. 2. Dog skal altid mindst 1/5 af foreningens medlemmer være til stede.

Stk. 2.

Vedtagelse af forslag om

a.   Nyt indskud.

b.   Regulering af det indbyrdes forhold af boligafgiften, jf. § 9, eller formuefordelingen, jf. § 6.

c.   Iværksættelse af arbejder, hvis finansiering kræver en forhøjelse af boligafgiften med

      mere end 40%.

d.   Salg af foreningens ejendom eller del heraf.

e.   Vedtægtsændringer.

f.    Foreningens opløsning.

kræver, at mindst 2/3 af medlemmerne er til stede, og at 2/3 stemmer for forslaget. Er der mindre end 2/3 af medlemmerne til stede, men stemmer 2/3 af de fremmødte for forslaget, kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages med 2/3 flertal, uanset antal tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer.

§ 28.

Referat af generalforsamlingen underskrives af dirigenten og foreningens formand. Referat eller lignende information om de på generalforsamlingen trufne beslutninger bekendtgøres overfor andelshaverne senest én måned efter generalforsamlingens afholdelse.

Bestyrelsen.

§ 29.

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen og udføre generalforsamlingens beslutninger.

§ 30.

Bestyrelsen består af 3-7 medlemmer efter generalforsamlingens bestemmelse. Bestyrelsens formand vælges af generalforsamlingen, men i øvrigt konstituerer bestyrelsen sig selv. generalforsamlingen vælger desuden én eller to suppleanter.

Stk. 2.

Som bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan vælges andelshavere og disses myndige husstandsmedlemmer. Som bestyrelsesmedlem eller suppleant kan kun vælges én person fra hver husstand.

Stk. 3.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år ad gangen. Bestyrelsessuppleanter vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Stk. 4.

Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder suppleanten i bestyrelsen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Såfremt antallet af bestyrelses-medlemmer ved fratræden bliver mindre end 3, indkaldes en generalforsamling til valg af supplerende bestyrelsesmedlemmer. Valg af et nyt bestyrelsesmedlem i stedet for et fratrådt medlem sker kun for en resterende del af den fratrådtes valgperiode.

§ 31.

Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag, såfremt han eller en person, som han er beslægtet eller besvogret med eller har lignende tilknytning til, kan have særinteresser i sagens afgørelse.

Stk. 2.

Der tages referat af bestyrelsesmøderne. Referatet underskrives af de bestyrelses-medlemmer, der har deltaget i mødet.

Stk. 3.

I øvrigt fastsætter  bestyrelsen selv sin forretningsorden.

§ 32.

Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden, eller i dennes forfald af næstformanden, så ofte der er anledning hertil, samt når ét medlem af bestyrelsen eller administrator begærer det.

Stk. 2.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne, herunder formanden eller næstformanden, er til stede.

Stk. 3.

Beslutning træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 33.

Foreningen tegnes af formanden og to bestyrelsesmedlemmer i forening.

Administration.

§ 34.

Generalforsamlingen vælger en administrator til at forestå ejendommens almindelige økonomiske og driftsmæssige forvaltning. Generalforsamlingen kan til enhver tid afsætte administrator. Bestyrelsen træffer nærmere aftale med administrator om hans opgaver og beføjelser.

Regnskab og revision.

§ 35.

Foreningens årsregnskab for perioden 1/1 – 31/12 udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og underskrives af formanden og ét bestyrelsesmedlem samt administrator.

Stk. 2.

I forbindelse med fremlæggelsen af årsregnskabet stiller bestyrelsen forslag til generalforsamlingens godkendelse vedrørende fastsættelse af andelens værdi for perioden indtil næste årlige generalforsamling, jf. § 20. Forslaget anføres som note til regnskabet.

§ 36.

Generalforsamlingen vælger en statsautoriseret revisor eller en registreret revisor til at revidere årsregnskabet. Revisor skal føre revisionsprotokol. Generalforsamlingen kan til enhver tid afsætte revisor.

Stk. 2.

Det reviderede, underskrevne årsregnskab samt forslag til drifts- og likviditetsbudget udsendes til andelshaverne senest 14 dage før den ordinære generalforsamling.

Opløsning.

§ 37.

Opløsning ved likvidation forestås ved to likvidatorer, der vælges af generalforsamlingen.

Stk. 2.

Efter realisation af foreningens aktiver og betaling af gælden, deles den resterende formue mellem de til enhver tid værende medlemmer i forhold til deres andels størrelse.

Midlertidige bestemmelser:

§ 38.

En lejer, der havde brugsret til en bolig i ejendommen ved foreningens stiftelse, og som ikke indmeldte sig på dette tidspunkt, kan senere optages som medlem efter bestyrelsens beslutning. Bestyrelsens afgørelse kan af den berørte lejer og enhver andelshaver indbringes for førstkommende generalforsamling.

Stk. 2.

Hvis en udlejet lejlighed bliver ledig, skal bestyrelsen efter reglerne i § 15 søge den overdraget til en person, der optages som medlem i foreningen i overensstemmelse med § 3, med mindre lejligheden skal anvendes som bolig for en ejendomsfunktionær.

Stk. 3.

Indtil generalforsamlingen vedtager andet, anvendes som boligaftale sædvanlig lejekontrakt med de ændringer, der følger af disse vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

  Gældende vedtægter pr. 16. juni 1997.

Seneste ændringer foretaget den 19. april 1993, 29. april 1996 og 27. maj 2000.

Underskrifter i henhold til tegningsregel:

 

København N, den       /          1997.

___________________________________________

___________________________________________

__________________________________________