Referat af generalforsamling i Andelsforeningen Nørrebrogade 58, 58 A-C, 30. april 2012:

 

1.       Administrator Bjarne Johnsen blev valgt som dirigent

 

2.       Claus Kragh valgt som referent. Dirigenten konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

 

3.       Bestyrelsens beretning. Orientering ved Thomas Binder. Beretning vedlægges (Er i øvrigt udsendt.)

Malene Thøgersen, 58 C st. th. har solgt sin lejlighed.

 

’Faldstamme-sagen’ i forhuset: Formanden mener, at faldstammerne ikke er ordentlig fastgjort, og at der ikke er ’skummet’ mellem etagerne. Faldstammer: Claus orienterede om uenigheden og påpegede problemet i, at man forlods påtog sig ansvaret for de ekstra udgifter. Og at der i øvrigt var ’skummet’ i etageadskillelsen hos Birgit Riis.

Dorte siger, at der ikke var noget problem. Bjarne Johnsen: Min konklusion var ensidig, at foreningens medlemmer måtte påtage sig ekstraomkostningerne.

 

Anders siger at han har et problem med køkkenfaldstamme, og at han har ordnet problemet med maling!! Thomas Binder: Samme problem med køkkenfaldstammer i baghus. Der, hvor vi kommer ind, skal vi tjekke, om faldstammer og skumning bliver lavet. Beretningen taget til efterretning.

 

4.       Regnskab: Administrator orienterer om, at der i regnskabet er et driftsunderskud på 715.495 grund af vigende indtægter fra erhvervslejemål og andre udgifter, der er blevet større end budgetteret. Driftsunderskuddet er dækket ved at bruge af hensættelserne – blandt andet fra salg af lejelejlighed.

Bankskifte: Bjarne Johnsen: Dansk Bank snyder på vægten, betaler dårlige renter. BRF betaler Cibor +1 rente – 0,65 pct. i rente.  Nykredit og BRF Bank er begge i spil som foreningens banker.  Thomas Binder: Bestyrelsen siger, at bestyrelsen har givet fuldmagt til, at administrator fremover kan træffe beslutning vedr. evt. bankskifte.

 

Regnskabet blev godkendt. Andelskronen godkendt.

 

5.       Vedligeholdelsesplan: Thomas Binder orienterer om, at man for så vidt angår energirenovering i midteropgangen i forhuset mener at kunne klare sig med isolering af brøstninger – dette kan formentlig også komme på tale i yderlejligheder i forhuset.

Viggo: Mener at vinduerne har meget kort levetid tilbage. Vinduerne blev sat i 1992. Birgit Riis: Har fortsat problemer med, at vandet løber ind gennem taget. Thomas Binder: Selvfølgelig skal problemet løses. Sagen var i øvrigt oppe på det seneste bestyrelsesmøde. Thomas Thorup spurgte: Hvad med investering i solceller? Th. Binder: Bør formentlig komme i forbindelse med udskiftningen af taget. Generel snak om behov for regulær energirenovering. Vedligeholdelsesplanen blev vedtaget.

6.       Nyt ordensreglement godkendt.

7.       Budgettet for 2012 blev vedtaget.

8.       Valg til bestyrelsen: Thomas Binder genvalgt som formand. Kampvalg med 9 kandidater til 6 bestyrelsesposter. Christel, Nashwan, Peter, Jan, Charlotte og Claus er valgt. Christian er 1. suppleant. Mai-britt er 2. suppleant. Generalforsamlingen takker Dorte, Mai-britt og Thomas Larsen for deres indsats i bestyrelsen.

 

9.       Eventuelt: Rengøring af bagtrapperne. Er der budget til det? To gange om året, oplyser Maibritt. Sofia: Hvem har ansvar for ledninger uden for huset. Ledninger over Eugenias vindue sidder løst. Anders siger, at han har haft brud på rør i køkkenet. Thomas Binder understreger, at beboerne bør underrette bestyrelsen, hvis man har skader.

Christian: Vi skal vel tage stilling til, hvordan vi gerne vil have, at gården skal se ud. Anders mener, at man ikke skal lægge gårdene sammen, hvis der – som nogle har hørt – skal være ’vandrehjem’ i det gamle trykkeri. Vi forventer/håber, at Pontus fortsætter som formand i gårdlauget.

 

Anders: Mener at den ’energirenovering’, der har fundet sted, har givet meget lidt udbytte i forhold til investeringen. Anders mener, at vi skal investere anderledes massivt, hvis vi skal nedbringe energiforbruget.  

 

Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen kl. 21.45

 

Tilstede var:

 

Peter Rosenkrands 58 A, 4. tv.

Jan & Ulla Hølmkjær, 58 C, 2. Tv.

Nashwan og Helene, 58 C, st. tv.

Birgit Riis, 58 A, 4 th.

Thomas Larsen 58 A, 3. th

Dorte Kreutz 58 1. Tv.

Gudrun Risak og Thomas Binder 58 A 1. Th.

Viggo Toften-Jørgensen, 58, 3 tv.

Christian Stab Jensen, 58 C, 1. Tv.

Zofia Plichta 58 B, 1. Th

Claus Kragh 58 A, 2. Th

Charlotte Bunch, 58 4. Th

Anders Volby og Christel Winther, 58, b, 2. TH.

Susanne Jeppesen 58 b., 3tv

Sofie og Bashar 58 b st. tv.

Mai-britt Metzon, 58 3. th