Referat af ordinær generalforsamling i

A/B Nørrebrogade 58 – 58A-C

 

Andelsbologforeningen afholdt ordinær generalforsamling

Torsdag den 24. april 2008 kl. 19.00 i foreningens beboerkælder.

 

Til stede var følgende:

Mai-Britt Metzon, 58 3. th

Pernille Brandt, 58 A, 2. tv.

Zofia Plichta, 58C 1. th.

Vibe Spelling, 58A, 1. th

Ulla og Jan Hølmkjær, 58B 2. tv

Malene Friis Thøgersen, 58B, st. th

Annemette Færch, 58, 3. tv.

Charlotte Bunch, 58, 4. th.

Michael Riis, 58A, 4. th

Karl Pontus Bratt, 58, 4. tv.

Peter Rosenkrands, 58A, 4. tv.

Dorte Kreutz, 58, 1. tv.

Morten Guldorg, 58B, st.tv

Leo Milgrom, 58, 2. th

Hanne Reinholdt/for Merete Reinholdt og Claus Krag v. fuldmagt, 58A 2. th.

Henrik Ø. Andersen, 58 A, 3. th.

Tea Ottesen, 58C, 1. tv.

Rasmus Eggen, 58 C, 2. th.

 

 

Fuldmagter fra følgende andelshavere:

Thomas Binder, 58C st.tv.

Eugenia Pelc, 58C, st. th.

 

 

 

Formand Annemette Færch bød velkommen til de fremmødte og foreslog som dirigent, foreningens administrator Bjarne Johnsen.

Dirigenten konstaterede herefter at generalforsamlingen var lovligt indkald, beslutningsdygtig jf. vedtægterne og at dagsordenen også er i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

 

Dagsorden:

1)       Valg af dirigent

2)       Valg af referent

3)       Bestyrelsens beretning

4)       Godkendelse af årsregnskab og andelsværdi

5)       Ejendommens vedligeholdelsesstand og evt. moderniseringer

6)       Indkomne forslag:

7)       Godkendelse af budget og evt. ændring af boligafgift.

8)       Valg af bestyrelsen

9)       Eventuelt.

 

Ad 1): Bjarne Johnsen blev valgt som dirigent

 

Ad 2): Pernille Brandt blev valgt som referent.

 

Ad 3): Bestyrelsens beretning:

Formanden gennemgik den skriftlige beretning, som alle andelshavere på forhånd har modtaget.

Årets største projekt har været færdiggørelse af faldstammeprojektet, hvoraf der fortsat er et mindre udestående i forhold til vandrette strenge på lofterne, hvor der er konstateret tæring.

 

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning uden kommentarer.

 

Ad 4) Godkendelse af regnskab og andelsværdi.

Bjarne Johnsen gennemgik regnskabet.

Årets resultet er 408.970 kr. Dette overskud skyldes, at faldstammeprojektet endnu ikke er afregnet.

Aktivier i alt: 72.205.786 kr.

Likviditet: 2.146.425 kr.

Kreditforeningsgæld: 10.223.697 kr.

Egenkapital: 59.187.245 kr.

Ejendommens offentlige vurdering pr. 1.10.06: 70.000.000 kr.

 

Andelskronen er steget fra 12.000 kr. pr. m2. til 12.600 kr. pr. m2.

 

Regnskabet er godkendt af revisor uden bemærkninger.

 

Beslutninger:

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

Andelsværdien på 12.600 kr. pr. m2 blev godkendt.

 

Ad 5) Ejendommens vedligeholdelsesstand og evt. moderniseringer.

Bestyrelsen foreslog, at der ændres i vedligeholdelsesplanen jf. husstandsomdelte plan (sammen med beretningen) hvilket bl.a. indebærer at følgende opgaver sættes i gang i 2008/09:

·         Bagfacaderenovering.

·         Renovering af portrum og port mod Nørrebrogade

·         Der skal investeres i et nyt dørtelefonanlæg

·         Hovedtrapper skal males og der skal ny belægning på trapprene.

 

Følgende aktiviteter udskydes:

·         Ubedring af vandskader i beboerkælder og cykelkælder

·         Maling af vinduer

·         Udskiftning af radiatorer

 

Vedligeholdelsesplanen blev gennemgået.

 

Beslutning:

Generalforsamlingen godkendte de ændrede prioriteringer.

 

Ad 6) Indkomne forslag:

Ingen

 

Ad 7): Godkendelse af budget og fastsættelse af boligafgift:

Bjarne Johnsen gennemgik budgettet, herunder forslag om uændret boligafgift i 2008 i forhold til 2007

 

Beslutninger:

Budgettet blev godkendt.

Boligafgiften fastholdes på niveauet, der blev godkendt i 2007.

 

 

Ad 8) Valg af bestyrelsen:

Den samlede bestyrelse genopstillede. Formanden opfordrede til, at der var flere andelshavere, der træder ind i bestyrelsen, da der er mange aktiviteter, der skal gennemføres, hvilket kræver flere gode kræfter.

 

I 2007/08-perioden bestod bestyrelsen af følgende medlemmer og suppleanter:

 

Formand:

Annemette Færch

 

Bestyrelsesmedlemmer:

Annemette Færch

Jan Hølmkjær

Mai-Britt Metzon

Pernille Brandt

Charlotte Bunch

Peter Rosenkrands

 

Suppleanter:

Morten Guldborg

Michael Riis

-----------------------------------

Leo Milgrom stillede op til bestyrelsespost i den kommende periode.

 

Vibe Spelling

Morten Guldborg

Tea Ottesen

Stillede alle op som suppleanter i den kommende periode

 

Beslutninger:

Bestyrelsen blev genvalgt.

Leo Milgrom blev nyvalgt.

Annemette Færch blev valgt som formand

De ovennævnte 3 suppleantkandidater blev valgt.

 

Ad 9) Eventuelt.

 

Gårdlav:

Der forhandles med gårdlavet om opsætning af cykelskur på forhusets bagside.

Gårdlavet forhandler med Mosaisk Trossamfund om opsætning af hegn mellem vores gård og kirkegården.

Foreningens repræsentanter i Gårdlavet arbejder for gennemførelse af følgende:

Foreningen betaler kontingent forud, for at der er råd til etablering af cykelskure, gårdlavet har et stramt budget.

Man kan overveje om cykelskure og storskralderum  bag baghuset er placeret hensigtsmæssigt.

De er et stort problem, at der bliver deponeret byggeaffald i storskralderummet, hvilket er mod reglerne for brug af rummet.

 

Der er arbejdsdag i gården den 31.5.08. – Der er uddelt invitationer.

 

Aviscontainer står i ”Den gule Gård” Møllegade 3.

 

Problemer med Varme:

Leo Milgrom foreslog at man evt. kan opsætte varmeafvisende film på ruderne ud mod Nørrebrogade, for at undgå varmen i sommerperioden.

 

Energirapport: Isolering af lejligheder:

Bestyrelsen vil sørge for at der udarbejdes en energirapport i indeværende bestyrelsesperiode. Der skal findes en ”energikonsulent”.

 

Isolering af lejligheder:

Flere beboere i de store yderlejligheder klagede over dårlig isolering af ydervægge, herunder over svampeproblemer.

Der er ikke taget beslutning om hvorvidt der skal isolere udvendigt eller indvendigt i lejlighederne og om hvem der skal finansiere isoleringen, foreningen eller de enkelte berørte andelshavere.

Udvendig isolering skal enten finansieres af foreningen, eller af de berørte andelshavere eller en blanding.

 

Problemerne vil muligvis blive løst, hvis det enstrengede varmerørssystem udskiftes til et tostrenget system. Udskiftning af radiatorer og isolering under vinduerne vil formentlig også have en positiv effekt, og et sådant tiltag vil komme alle andelshavere til gode. (Dette vil blive taget op i forbindelse med energirapporten).

 

Særligt interesserede er velkomne til at undersøge muligheder for isolering af ydermure.

 

OPFORDRING:

Luft ud i jeres lejligheder hverdag

Tør ikke vasketøj i lejligheden.

 

Kontakt til bestyrelsen:

Hvis du ønsker at kontakte et bestyrelsesmedlem kan telefonnumre og mailadresser findes på foreningens hjemmeside. Undersøg hvilke sagsområder de enkelte bestyrelsesmedlemmer har ansvaret for, før du ringer og vær hensynsfuld med de tidspunkter du vælger at kontakte bestyrelsesmedlemmet. Det mest hensigtsmæssige er at skrive en mail, hvor du gør rede for din forespørgsel.

 

Godkendelse af gaskomfurer:

Det er andelshavernes eget ansvar at sørge for at få godkendt gaskomfur. Det er muligt at nogen andelshavere har dispensationer for reglerne. Men disse dispensationer udløber på et tidspunkt.

 

Fastsættelse af andelsværdi:

Andelshavere må forberede sig på, at andelskronen kan falde, hvis boligmarkedet fortsætter udviklingen med faldende priser og en situation hvor udbud er større end efterspørgsel.

 

Mødet sluttede kl. 21.30.

 

Referent: Pernille Brandt

 

 

 

 

 

 

 

 

Underskrifter:

 

 

 

 

 

________________________________________                 _______________________________________

Bjarne Johnsen, Advokat                                                  Annemette Færch, formand for bestyrelsen