Referat af ordinær generalforsamling i

A/B Nørrebrogade 58 – 58A-C

 

Andelsbologforeningen afholdt ordinær generalforsamling

Mandag den 23. april 2007 kl. 19.00 i foreningens beboerkælder.

 

Til stede var følgende:

Mai-Britt Metzon, 58 3. th

Pernille Brandt, 58 A, 2. tv.

Zofia Plichta, 58C 1. th.

Vibe Spelling, 58A, 1. th

Ulla og Jan Hølmkjær, 58B 2. tv

Malene Firrs Thøgersen, 58B, st. th

Annemette Færch, 58, 3. tv.

Charlotte Bunch, 58, 4. th.

Kamkong Jensen/Bent Lystbæk, 58A, 3. tv.

Michael Riis, 58A, 4. th

Karl Pontus Bratt, 58, 4. tv.

Peter Rosenkrands, 58A, 4. tv.

Dorte Kreutz, 58, 1. tv.

Line Frausing, 58, 1. th.

Lene Seested, 58A, 1. tv.

Morten Guldborg, 58B, st.tv

Thomas Binder, 58C, st. tv.

Louise Andersen, 58B, 1. tv.

Helen Andersen, 58B, 2. tv.

 

 

Fuldmagter fra følgende andelshavere:

Claus Krag – Merete Reinholdt

Lone Møller Andersen/Jens Nyegaard

Euginia Pelc

Chr. Stab Jensen/Tea Ottesen

John Pedersen

 

 

Formand Annemette Færch bød velkommen til de fremmødte og foreslog som dirigent, foreningens administrator Bjarne Johnsen.

Dirigenten konstaterede herefter at generalforsamlingen var lovligt indkald, beslutningsdygtig jf. vedtægterne og at dagsordenen også er i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

 

Dagsorden:

1)       Valg af dirigent

2)       Valg af referent

3)       Bestyrelsens beretning

4)       Godkendelse af årsregnskab og andelsværdi

5)       Ejendommens vedligeholdelsesstand og evt. moderniseringer

6)       Indkomne forslag

7)       Godkendelse af budget og evt. ændring af boligafgift.

8)       Valg af bestyrelsen

9)       Eventuelt.

 

Ad 1): Bjarne Johnsen blev valgt som dirigent

 

Ad 2): Pernille Brandt blev valgt som referent.

 

Ad 3): Bestyrelsens beretning:

Formanden gennemgik den skriftlige beretning, som alle andelshavere på forhånd har modtaget.

Der er foretaget en valuarvurdering af ejendommen. Ejendommen blev vurderet til 67 mil., den offentlige vurdering lyder på 70 mil.

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning uden kommentarer.

 

Ad 4) Godkendelse af regnskab og andelsværdi.

Bjarne Johnsen gennemgik regnskabet.

Årets resultat er 196.833 kr.

Aktiver i alt: 71.794.818 kr.

Likviditet: 1.718.479 kr.

Egenkapital: 58.052.965 kr.

 

Andelskronen er steget 4090,65 kr. til 12.000 kr. pr. m2.

 

Regnskabet er godkendt af revisor uden bemærkninger

 

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

 

Andelsværdien på 12.000 kr. blev godkendt.

 

Ad 5) Ejendommens vedligeholdelsesstand og evt. moderniseringer.

Maling af bagsiden af forhuset og andre initiativer til gårdens forskønnelse afventer gårdlavets involvering i opsætning af cykelskure i området bag forhuset.

 

 

Vedligeholdelsesplanen blev gennemgået.

 

Ad 6) Indkomne forslag:

A) Anne Beck og Pontus Bratt, 58A har stille forslag om isolering af bagvanter på forhus og gavle på baghus.

 

Annemette gjorde opmærksom på at udgiften til isolering er mellem 2500 og 3000 pr m2.

Det vil være meget omkostningstungt at iværksætte forslaget.

 

Flere andelshavere fremførte at det kunne være relevant at kontakte en energikonsulent, til at gennemgå ejendommen for mulige energibesparelser.

 

Flere andelshavere fremførte, at der er andre isoleringsproblemer end de nævnte i forslaget.

 

Generalforsamlingen pålagde bestyrelsen at kontakte en energikonsulent med henblik på at få udarbejdet en energirapport.

 

B) Gårdlavet har rundsendt indkaldelse til generalforsamling, med forslag om en forhøjelse af kontingentet til dækning af udgifter til genopretning af kirkegårdsmur samt mulighed for forbedringer.

 

Sagen bør undersøges nærmere.

 

Generalforsamlingen efterlyser fortsat et samlet forslag fra Gårdlavets bestyrelse.

 

Ad 7): Godkendelse af budget og boligafgift:

Bjarne Johnsen gennemgik budgettet, herunder forslag om uændret boligafgift i 2007 i forhold til 2006.

 

Beslutning:

Budgettet blev godkendt.

Boligafgiften fastholdes på niveauet der blev godkendt i 2006.

 

 

Ad 8) Valg af bestyrelse:

Den samlede bestyrelse genopstillede. Der var ingen modkandidater.

 

Formand:

Annemette Færch

 

Bestyrelsen:

Annemette Færch

Jan Hølmkjær

Mai-Britt Mettzon

Pernille brandt

Charlotte Bunch

Peter Rosenkrands

 

Suppleanter:

Morten Guldborg

Michael Riis

 

Bestyrelsen blev genvalgt.

Der blev valgt to suppleanter.

 

Ad 9) Eventuelt.

 

Forslag om opsætning af altaner blev fremsat. Interessetilkendegivelse var på 9-10 andelshavere.

 

Bestyrelsen vil ikke stå som udlejer. Men eksternt udlån kan ske gennem andelshavere i foreningen, som så er ansvarlige.

 

Tæring i rør hos Thomas Binder. Se efter om der er tæring i rør i baghuset. Der kan være samme problem andre steder.

 

 

Mødet sluttede kl. 21.00.

 

Referent: Pernille Brandt