Referat af ordinær generalforsamling i

A/B Nørrebrogade 58 – 58A-C

 

Andelsbologforeningen afholdt ordinær generalforsamling

torsdag den 14. april 2005 kl. 19.00 i foreningens beboerkælder.

 

Til stede var følgende:

Mai-Britt Metzon, 58 3. th

Pernille Brandt og Johs Kristensen,, 58 A, 2. tv.

Sofia og Stanislav Plichta, 58C 1. th.

Hans Djurhus, 58B, 2. th

Stine Larnæs, 58, 1. tv.

Rasmus Eggen, 58C, 2. th

Vibe Spelling, 58A, 1. th

Ulla og Jan Hølmkjær, 58B 2. tv

Malene Firrs Thøgersen, 58B, st. th

Janus Hendrichsen, 58, 2. th

Annemette Færch, 58, 3. tv.

Charlotte Bunch, 58, 4. th.

Lone Møller Andersen, 58A, 3. th.

Lars Bach Lassen, 58B, st.tv.

Michael Riis, 58A, 4. th

Anne Beck, 58, 4. tv.

Peter Rosenkrands og Stine Djurhus, 58A, 4. tv.

 

Fuldmagter fra følgende andelshavere til at stemme for de af bestyrelsen fremsatte forslag jf. pkt. 6.:

xxxxx

 

 

Formand Annemette Færch bød velkommen til de fremmødte og foreslog som dirigent, foreningens administrator Bjarne Johnsen.

Dirigenten konstaterede herefter at generalforsamlingen var lovligt indkald, beslutningsdygtig jf. vedtægterne og at dagsordenen også er i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

 

Dagsorden:

1)       Valg af dirigent

2)       Valg af referent

3)       Bestyrelsens beretning

4)       Godkendelse af årsregnskab og andelsværdi

5)       Ejendommens vedligeholdelsesstand og evt. moderniseringer

6)       Indkomne forslag:

6A: Nye pantsætningsregler.

6B: Bemyndigelse til pantsætning.

6C: Forslag til ændring af regler vedr. bytte af lejligheder.

6D: Forslag til bemyndigelse til optagelse af realkreditlån til finansiering af faldstammer.

7)       Godkendelse af budget og evt. ændring af boligafgift.

8)       Valg af bestyrelsen

9)       Eventuelt.

 

Ad 1): Bjarne Johnsen blev valgt som dirigent

 

Ad 2): Pernille Brandt blev valgt som referent.

 

Ad 3): Bestyrelsens beretning:

Formanden gennemgik den skriftlige beretning, som alle andelshavere på forhånd har modtaget.

 

 

 

 

Der var følgende kommentarer til beretningen:

 

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.

 

Ad 4) Godkendelse af regnskab og andelsværdi.

Bjarne Johnsen gennemgik regnskabet.

Tagrenoveringen har kostet i alt 2,2 mil. 50% opført i driftsregnskabet og 50% ligger opført på ejendommen.

 

Andelskronen er steget fra 1900 kr. til 4040,18, pga. markant stigning i den offentlige vurdering af ejendommen.

 

Der er foretaget lånomlægning. Michael Riis efterspørger lidt mere risikovillighed og foreslår at foreningen overvejer at benytte rentetilpasningslån i stedet for fast forrentet lån.

 

Regnskabet blev godkendt.

 

Der var en kort diskussion af metode for ansættelse af andelsværdi. Der er ikke stillet konkrete forslag til ændring af metode.

 

Andelsværdien på 4040,18 blev godkendt.

 

Ad 5) Ejendommens vedligeholdelsesstand og evt. moderniseringer.

Annemette Færch redegør for større vedligeholdelsesarbejder:

·         Faldstammer (4 stk).

·         Dørtelefoner

·         Portvedligeholdelse.

·         Loftsisolering på taget er ikke afdækket i forhuset, (under det nye tag). Det virker som om arbejdet ikke er færdiggjort. Et problem der bør tages op i bestyrelsen

·         Trappemaling (hovedtrapper)??

·         Trapperengøring

·         Cykelskure

Faldstammeprojektet skal sættes i gang her i løbet af foråret. Resten var forslag der blev stillet af forskellige andelshavere.

 

Det er efter mødet konstateret, at gårdlauget skal involveres hvis vi går videre med etablering af cykelskure. Vibe Spelling har meddelt, at hun vil komme med et forslag til udforminig og placering af cykelskure.

 

Ad 6) Indkomne forslag:

 

Ad 6A: Nye pantsætningsregler:

Forslag stillet af bestyrelsen til ændring af vedtægterne, således at de opfylder lovens krav i forbindelse med de nye regler om mulighed for optagelse af lån i andelsboliger.

Konkret drejer det sig om tilpasning af §7, §21 og §23, stk. 4.

 

Afstemning:

For forslaget stemte 22

Imod forslaget stemte 0

 

Forslaget blev vedtaget.

 

 

 

Ad 6B: Bemyndigelse til pantsætning:

Generalforsamlingen stemmer om at bemyndige bestyrelsen til at omlægge lån til et 20-årigt 4%-lån.

Der blev stillet et modforslag om at optage et flex-lån.

 

Afstemning:

For flex-lån: 4 stemmer

For fast forrentet lån: 8 stemmer

 

Bestyrelsen arbejder således videre med at optage ovennævnte fast forrentede 4%-lån.

 

Ad 6C: Forslag til ændring af regler vedr. bytte af lejligheder.

Reglerne for bytte af lejligheder følger lejeloven.

Det stillede forslag er uklart i formuleringen, og gav derfor anledning til en længere diskussion om hvorledes forslaget skal forstås.

 

Det blev konstateret, at forslaget går ud på at tillade følgende:

 

Eksternt bytte af lejligheder:

En lejlighed i foreningen til to lejligheder udenfor foreningen

 

Nuværende krav til bytte af lejligheder:

En lejlighed i foreningen til en lejlighed udenfor foreningen

 

Forslaget kan ikke i sin fremsatte form sættes til afstemning.

 

En vejledende afstemning gav følgende resultat:

9 stemte for

5 stemte imod

 

Beslutning:

Det pålægges hermed bestyrelsen at formulere et forslag om bytte af lejligheder eksternt.

Forslaget skal til afstemning på næste generalforsamling.

 

Ad 6D: Forslag til bemyndigelse til optagelse af realkreditlån til finansiering af faldstammer:

Situationen omkring faldstammerne er endnu ikke afklaret. Vi har ikke modtaget tilbuddene endnu.

 

Faldstammeprojektet er rykket en måned i forhold til det udmeldte.

 

Beslutning:

Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at optage nødvendige lån. Lånegrænsen ligger ved opretholdelse af nuværende boligafgift (efter 2%-stigningen, der er vedtaget på denne generalforsamling jf. pkt. 7).

 

Ad 7): Godkendelse af budget og ændring af boligafgift:

 

Boligafgiften forslås hævet med 2 %.

 

Der lægges vægt på, at der er tale om første stigning i boligafgiften i ca. 10 år, og at der ikke er planer om at hæve huslejen yderligere de næste år.

 

Beslutning:

Budgettet blev godkendt.

Boligafgiften stiger med 2 % pr. 01.05.05

 

 

Ad 8) Valg af bestyrelsen:

 

Følgende blev valt ind i bestyrelsen (alle der stillede op, blev valgt)

 

 

:

 

Bestyrelsen:

Annemette Færch

Jan Hølmkjær

Mai-Britt Mettzon

Pernille brandt

Charlotte Bunch

Peter Rosenkrands

Janus Hendriksen

 

Suppleanter valgt:

Hans Martin Djurhus

Vibe Spelling

 

Janus Hendrichsen valgte efterfølgende at trække sit kandidatur tilbage, og udtræder af bestyrelsen.

 

Ad 9) Eventuelt.

 

Gårdlaugsgeneralforsamling afholdes mandag den 18.04.05. Foreningen har to pladser i gårdlauget.

Thomas Thorup og Chr. Stab stiller op til gårdlaugsbestyrelsen.

 

Johs Kristensen og Peter Rosekrands er udtrådt af gårdlaugsbestyrelsen.

 

Fælles arbejdsdag:

Hvis der arrangeres fælles arbejdsdag, er der følgende opgaver at udføre:

Rengøring af porte og portrummene

 

Videre diskussion om værdifastsættelse af andelskronen.

Diskussionen vil fortsætte, og vil muligvis udmunde i et forslag om at ændre vurderingsmetoden fra offentlig ejendomsvurdering til fastsættelse af pris ved valuar.

 

 

 

Mødet sluttede kl. 22.45.

 

Referent: Pernille Brandt