REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

I A/B NØRREBROGADE 58 & 58 A-C.

Andelsboligforeningen afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 27. april 2004 kl. 19.00

I foreningens fælleslokaler Nørrebrogade 58 C, kld.

 

Til stede var følgende:

Thomas Thorup 58, 1.th.

Stine Staunsager 58, 1.tv.

Janus Hendrichsen 58, 2.th.

Maibrit Metzon 58, 3.th.

Anne Mette Færch 58, 3.tv.

Charlotte Bunch 58, 4.th.

Anne Beck Christensen 58, 4.tv.

Leon Jensen & vibe Spelling 58 A, 1,th.

Pernille Brandt & Johannes Kristensen 58 A, 2.tv.

Jens Nyegaard 58 A, 3.th.

Birgit Riis 58 A, 4.th.

Stine Djurhuus & Peter Rosenkrands 58 A, 4.tv.

Sofia Plichta 58 B, 1.th.

Hans Djurhuus 58 B, 2.th.

Tea G. Ottesen & Christian Stab Jensen 58 C, 1.tv.

Rasmus Eggen 58 C, 2.th.

Jan & Ulla Hølmkjær 58 C, 2.tv.

Ved fuldmagt: John Pedersen 58 C,1.th.

Ved fuldmagt: Euginia Pelc 58 C, 1.tv.

Formanden, Anne Mette Færch, bød velkommen til de fremmødte og foreslog som dirigent, foreningens administrator Bjarne Johnsen, som blev valgt.

Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, beslutningsdygtig

og at dagsordenen var i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

.

Herefter forelagde dirigenten dagsordenen.

Valg af dirigent.

Valg af referent.

Bestyrelsens beretning.

Godkendelse af årsregnskab og andelsværdi.

Ejendommens vedligeholdelse og eventuelle moderniseringer.

Indkomne forslag.

Godkendelse af budget og eventuel ændring af boligafgift.

Valg til bestyrelsen.

Eventuelt.

 

 

ad 2: Valg af referent.

Foreslået og valgt blev Peter Rosenkrands.

ad 3: Bestyrelsens beretning.

Bestyrelsens beretning forelå skriftligt.

Anne Mette begrundede – og uddybede udskiftning af faldstammer og toiletter. For toiletternes vedkommende specielt med tanke på foreningens spare- og energipolitik.

Ligeledes gennemgik formanden den proces og de skærmydsler der har været i forbindelse med tagterrasse og nyt tag. Specielt omkring taget har der været økonomiske diskussioner og problemer med entreprenørerne, derfor udskydelsen – men i den sidste ende har foreningen sparet ca. 100.000 kr. Der blev endvidere givet en kort redegørelse for det råd, der er konstateret flere steder.

Der blev stillet spørgsmål vedr. de nye facadevinduer på 4 etage til Nørrebrogade.

Vinduerne var forkert proportioneret og kunne ikke ændres eller repareres. Derfor udskiftning. Prisen landede på 120.000. kr.

Janus redegjorde for bruddet med Kabelnettet og de problemer der har været. Der er taget initiativ til nyt udbud (se under indkomne forslag). Leon informerede om udbygningen af foreningens hjemmeside og de informationer beboerne kan indhente.

Jan redegjorde for fyringssæsonen, herunder om demonteringen af brilleforretningens

gamle recirkulationsanlæg (som vi har sloges med i årevis) – og den hermed bedre afkøling af fjernvarmevandet.

Beretningen blev taget til efterretning.

ad 4: Godkendelse af regnskab og andelsværdi

Bjarne Johnsen gennemgik det udsendte årsregnskab for 2003 i hovedtræk – og pointerede, at regnskabet kun kunne godkendes eller forkastes. Det blev konstateret, at revisionen ikke havde givet anledning til forbehold.

Driftsresultatet for 2003 er på – 444.324. kr. mod budgetteret 226.218. kr.

En væsentlig grund til det negative resultat skal ses i lyset af note 3 (reparation og vedligeholdelse). Her vægter tagterrassens vedligeholdelsesdel (507.307,- kr.), istandsættelse af butik (343.173,- kr.), samt blikkenslager 124.422,- kr).

Det samlede resultat for 2003 bliver -665.584,- kr. mod budgetteret 16.218,- kr.

Resultatet er efter afdrag på prioritetsgæld med 221.260,- kr.

 

 

 

 

Beregning af andelskronen:

Foreningens egenkapital 9.527.364

Hensættelse til fremtidig vedligeholdelse -2.204.264

Reguleret egenkapital til fordeling 7.123.100

========

Andelenes samlede fordelingstal 31. december 2003 3.749 m2

========

Andelsværdi pr. m2 egenkapital = 7.123.100 =

Andelskapital 3.749 1.900,00

========

Johs. efterspurgte en større synliggørelse af foreningens regulerende hensættelser. Bjarne redegjorde for hensættelsernes formål og deres fiktive værdi. Uddybning vil evt. indgå i udarbejdelsen af næste års regnskab.

Der blev spurgt til det store ombygningsbeløb i forbindelse med stofforretningens lejemål

Anne Mette medgav, at beløbet var stort. Beløbets størrelse skyldtes omlægning fra mad og køkkenfaciliteter til stofforretning – herunder nedlæggelse af mange el-installationer, fjernelse af fliser på væg og gulv, samt fjernelse af køkkeninstallationer.

.

Regnskab, resultatopgørelse og beregning af andelskronen blev godkendt.

ad 5: Ejendommens vedligeholdelse og eventuelle moderniseringer

Bestyrelsen redegjorde for ejendommens tilstand. Vi er kommet lang med de store vedligeholdelsesarbejder; men vi mangler endnu afslutning på tag og faldstammer.

Tagudskiftningen vil blive afsluttet under sommeren, og bestyrelsen forventer, at budgettet på de 2 mil. Kr. holder.

Udskiftningen af faldstammer i for- og baghus vil først blive tilendebragt i det kommende regnskabsår. I den forbindelse bliver der mulighed for renovering af badeværelser. Der vil blive afholdt et koordinerende info-møde, hvor alle berørte bedes møde op.

For de beboere der ønsker en renovering af badeværelse, bliver der mulighed for, over foreningen, at låne op til 30.000,- kr. Renter og afdrag vil blive afregnet over boligafgiften. Bjarne vil undersøge det praktiske og til bestyrelsen udarbejde forslag til optagelse og afvikling.

En del mindre problemer af teknisk – og praktisk karakter blev afklaret af bestyrelsen.

Ad 6: Indkomne forslag

Bestyrelsen havde fremsat 2 forslag:

Ordensregler for tagterrasse.

Godkendelse af ny internetudbyder.

ad 1): Pernille havde udarbejdet et sæt ordensregler for tagterrassen.

Reglerne var i forvejen blevet uddelt til beboerne. Reglerne skulle fungere i foreløbig et år, hvorefter de skulle revurderes – og evt. ændres efter behov.

Forslaget blev vedtaget.

ad 2): Janus havde indhentet tilbud fra internetudbydere og foreslår Biincom, der bruger TDC som leverandør. Vi får mulighed for, i en prøveperiode, at få testet vores udnyttelseskapasitet. Prisen bliver 60 kr./md.

Bestyrelsen vil snarest sende et info-brev ud til alle beboere, medfølgende en standart-

Skrivelse til individuel opsigelse af Kabelnettet.

Forslaget blev vedtaget.

ad 7: Godkendelse af budget og eventuel ændring af boligafgift.

 

Administrator Bjarne Johnsen gennemgik ejendommens budget for 2004.

Foreningens driftsbudget vil efter fradrag af afdrag på prioritetsgæld give et nettoresultat

på :………….197.500. kr.

Likviditetsbudgettet vil efter afskrivninger og forskydning, ultimo vise et resultat

på :…………..2.359.500. kr.

Budgettet blev vedtaget.

ad 8: valg af bestyrelse og gårdlaug.

Bestyrelsen består af :

Formand:

Anne Mette Færch……….. Nørrebrogade 58, 3.tv.

Bestyrelsesmedlemmer:

Jan Hølmkjær……………...Nørrebrogade 58 C,.2.tv.

Janus Henriksen…………...Nørrebrogade 58, 2.th.

Leon Jensen……………….Nørrebrogade 58 A, 1.th.

Pernille Brandt…………….Nørrebrogade 58 A, 2.tv.

Maibrit Metzon……………Nørrebrogade 58, 3.th.

Bestyrelsessuppleanter:

Peter Rosenkrands…………Nørrebrogade 58 A, 4.tv.

Charlotte Bunch……………Nørrebrogade 58, 4.th..

Formand, øvrige bestyrelse samt suppleanter stillede alle op til genvalg.

Der var ingen modkandidater.

Formand, øvrige bestyrelse og suppleanter blev alle genvalgt.

 

Gårdlaug:

I gårdlavet er foreningen repræsenteret af .

Johs kristensen: bestyrelse

Christian Stab Jensen: bestyrelse

Tea G. Ottesen: suppleant

Johs orienterede generalforsamlingen om nye tiltag, samt om den stadig igangværende

portsag. Der var bred enighed om, at afvente gaderummets fraflytning, før en endelig

praktisk og økonomisk løsning af striden.

 

ad 9: Eventuelt

Der fremkom ingen egentlige spørgsmål under evt. Der var dog et par kritiske kommentarer vedr. rengøringen. Bestyrelsen lovede at indskærpe tilsynet.

Kl. 21.30 erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet, og takkede for god ro

Og orden.

 

 

 

København, den / 2004 København, den / 2004 København, den / 2004

_______________________ ____________________ _______________________

Anne Mette Færch – formand. Bjarne Johnsen – dirigent. Peter Rosenkrands – referent.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.