A/B Nørrebrogade 58, 58A-C.

 

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 30 august 2011

 

Fremmødte:  Thomas B., Jan, Mai-Britt, Thomas L.,  Peter, Dorte, Claus.

Referent     :  Peter

 

Dagsorden:     1.  Godkendelse af dagsorden

                        2.  Godkendelse af referat fra sidste møde

                        3.  Meddelelser

                        4.  Løbende opgaver

                            a)  forsikringssag vedr. skybrud (peter)

                            b)  Kloarkskaden i gården (Peter)

                            c)  Importørens overtagelse (peter)

                            d)  Nyt graffitti-firma (Mai-Britt)

                            e)  Maler- og murerarb. (Thomas L.)

                            f)  Nyt fra ventilationsudvalg     (Claus og Dorte)

                            g)  Nyt vedr. udbedring af gavlmalerier 

                        5. Energirenovering i baghuset

                            a)  Orientering om økonomi og tidsplan

                            b)  farver mm. i porten

                            c)  Evt. tilskud til reetablering i køkken

                        6.  Økonomi

                        7.  Henvendelse fra Møllegade vedr. altaner mod gård

                        8.  Arbejdsdag den 4 sep. (Claus og Thomas L.)

                        9.  Evt.

 

ad. 1:  godkendelse af dagsorden.

 

           Dagsorden blev godkendt.

 

ad. 2:  Godkendelse af referat fra sidste møde:

 

           Referat blev godkendt.

 

ad. 3:  Meddelelser.

 

         Peter meddelte, at lejl. 58A, 1.th. er blevet sat til salg. Lejl bliver vurderet den 1 sep.

Peter meddelte, at en plade havde revet sig løs fra gesimsen under vindue i 58 A, 4.tv. Peter tager aktion. Mai-Britt mededelte, at nyt ringe-panel til porten er i restordre, - er i skrivende stund ved at blive opsat.

                  

ad. 4:  Løbende opgaver.

 

         a)  Forsikringssagen bliver pt. behandlet af Købstæderne. Taksator har afsluttet besigtigelse af skaderne. vi mangler dog stadig et tilbud fra gulvfirmaet (beboerkælder).

         b)  Asfaltfirmaet under albertslund kloakservice har meddelt, at udbedring vil ske inden

15 sep. Skaderne er ikke dækket af vores forsikring. Det undersøges, om det er i gårdlaugsregi.

         c)  Der er efterfølgende opstået afskalning i malerarb. hos Importøren. Maleren udbedrer skaderne mandag den 5 sep.

         d)  Det nye graffitti-firma er grundet vejarb., endnu ikke startet op.

         e)  Det blev besluttet, at udskyde maler- og murarb. til foråret.

         f)   ventilationsudvalget er endnu ikke færdig med tilbud og anbefalinger.

         g)  Claus har kontaktet Pia Schutzman for en evt. løsning på renoveringen af gavlene.

 

 

 

 

 

 

        

ad. 5:  Energirenovering af baghuset.

 

           a)  det samlede budget er steget til 831.715 inkl. moms. Tidligere budget: 825.000.

grunden til ændringen er rådgivers forslag om udskiftning af varme- og brugsrør gennem jord, under porten og mellem forhus og baghus.

 

I forbindelse med ovenstående, mente Jan, at de omtalte rør ikke var ældre end ca. 17 år, og derfor ikke burde udskiftes endnu. Thomas B. tager emnet op med rådgiver.

 

         b)  Det blev besluttet, at farven til portrummet skal tilnærmes farven på baghusets facade.

        

         c)  ekstraordinære - eller uforudsete omkostninger i forbindelse med reetablering i køknerne,  vil blive vurderet, i det omfang de opstår.

 

ad. 6:  Økonomi.

 

         Drift- og status regnskab blev gennemgået. Der blev stillet spørgsmål ved følgende pkt.:

 

Elektrikerarbejde:              163.950.- kr.

Ekstraordinær udgift:           47.000,- kr.

Skyldig boligydelse:             30.543,- kr.

 

Der blev endvidere efterlyst en opgørelse af forbrugt depositum  i erhvervslejemålet Louis Nielsen.

 

ad. 7:  Henvendelse fra Møllegade 2, vedr. altaner mod gård.

 

         Møllegade 2 har ytret ønske om udbygning af altaner ud mod gavlen i fællesgården.

Bestyrelsen mener ideen er god, men vi forbeholder os en frihøjde på mindst 3 meter fra jorden,

således at der stadig er mulighed for evt. opførelse af rum til skrald, eller cykelstativer.

Thomas L. skriver tilbage til Møllegade.

 

ad. 8:  Arbejdsdag d. 4 sep.

 

         Claus og Thomas orienterede vedr. arbejdsdag samt frokost. Det blev besluttet, at foreningen donerer øl & vand til arrangementet.     

 

 ad. 9:  Eventuelt. 

 

Mai-Britt henstillede til fjernelse af overflødige barne- og klapvogne i 58.

 

Det blev besluttet, at afholde bestyrelsesmiddag den 18 november.

 

Næste møde afholdes hos Peter den 11 oktober.