A/B Nørrebrogade 58-58 A-C

 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d. 19. jan. 2011

 

 

Fremmødte:  Thomas B., Thomas L., Jan, Dorte, Mai-Britt, Peter.

Referent: Peter.

 

 

Dagsorden:     1.   Godkendelse af dagsorden

                       2.   Godkendelse af referat fra sidste møde

                       3.   Meddelelser

                       4.   Løbende opgaver

                       5.   Gennemgang af ejd. - Liste over vedligeholdelsesopgaver

                       6.   Økonomi

                       7.   Nytårskur

                       8.   Gennemgang af regninger

                       9.   Nyt fra gårdlauget

                      10.  Evt.                   

                    

 

ad. 1:   Godkendelse af dagsorden.

 

           Dagsorden blev godkendt.

 

ad. 2:   Godkendelse af referat fra sidste møde.

 

           Aftrækningskanaler: Der blev diskuteret lovligheden ved gennemboring og etablering af udtræk gennem ydermur.

Konklusionen blev, at de oplysninger Thomas L. havde indhentet fra arkitekt - og byggessagkyndig om at dette er muligt,er værd at videregive. Der skal dog stadig foreligge en individuel bestyrelsesgodkendelse. Referatet blev godkendt.

 

ad. 3:   Meddelelser.

            

            Morten og Dorthe har solgt deres lejlighed pr. 15 feb. De nye andelshavere er Sofie og Bashar, dem får vi mulighed for at

hilse på til Nytårskuren den 29 jan.

 

Lejligheden 58 B, III.tv. er blevet vurderet, ligesom der er blevet udfærdiget en el-attest. Vi afventer rapporten, hvorefter salgsopstilling

og ventelister bliver rundsendt.

 

Thomas L. overtager Mortens opgaver med salg af lejl.

 

Erhvervslejemålet (Louis Nielsen), er stadig uafklaret, men der er flere spillere på banen.

 

ad. 4:   Løbende opgaver.

 

  El-nøgler: Mai-Britt køber el-nøgler til el-skabene hos Majlshede.

 

 Porttelefoner: Grundet overspuling (rensning after graffiti), har der været tilfælde med kortslutning i anlægget. Mai-Britt kontakter firm.

 

Åbne loftdøre: Det er konstateret, at gennemgangsdørerne til loftet alt for ofte står åbne. Mai-Britt undersøger dørpumper.

 

Vandskade: Der er konstateret utætheder i taget over tørreloft ved 58A. Vores tømrer besigtiger (Mai-Britt). Peter deltager.

 

Aflevering af erhvervslejemål (Louis P.), mandag d. 24/1 kl.10.00. Thomas B. og Peter møder op.

 

indregulering af varme: Indreguleringen er stadig ikke afsluttet. Thomas og Jan følger op.

 

Foreningstilbud på el: ThomasThorups forslag vedr. forenings-el bliver undersøgt. (Peter mfl.).

 

ad. 5.   Gennemgang af ejd. - liste over vedligeholdelsesopgaver m.m.

 

           Mai-Britt havde udarbejdet skema over fremtidige vedligeholdelsesopg. De enkelte pkt. blev gennemgået - og det blev besluttet,

at indhente tilbud på murerreparationerne  (Mai-Britt).

 

Ledige kælderrum: En Liste vil blive udarb. Der kan blive tale om opbevaring af vinterdæk mv. Det blev besluttet, at rydde Klain´s

gamle rum ved fyrkælder. Der bliver indrettet et arb. rum.

 

Det blev vedtaget, at arrangerer en arbejdsdag i maj mdr.

 

Plan for energirenovering: Der vil blive udarbejdet en evaluering af projektet i forhuset. Skemaer vil tilgå de involverede lejl.,

ligesom der bliver mulighed for efterfølgende, at ytre sig mundtligt.

Der foretages en undersøgelse af alle lejl. i baghuset, med henblik på evt. videre isoleringstiltag. For undersøgelsen står Thomas B.,

samt Dorthe og en bygningssagkyndig.

 

ad. 6:   Økonomi. 

 

           Der henvises til forrige referat fra mødet den 9 dec. 2010.

 

 ad. 7:   Nytårskur d.29.1           

 

Thomas L. fordeler opgaverne. Hjælpere mødes kl. 17.00 hos Thomas. Der skal indkøbes en "øl-reserve".

 

ad. 8:   Gennemgang af regninger.

          

 Der blev underskrevet en regning fra el-Claus.

 

ad. 9:   Nyt fra gårdlauget.

 

Der var intet nyt fra den front.

 

ad. 10:  Eventuelt.

 

Der er blevet klaget over antændelse af fyrværkeri fra tag-terrassen nytårsaften. Det skal indskærpes, at al brug af fyrværkeri fra

terrassen er forbudt!

 

Næste møde er torsdag d. 3 marts kl.19.00 hos Thomas B.