Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 8. juni 2010

Fremmødte: Thomas B., Dorte og Morten (Peter blev konsulteret flere gange over telefonen undervejs i mødet)

Afbud:  Thomas, Jan,  Mai-britt, (Peter)

1.       Godkendelse af dagsordenen

Godkendt.

 

2.       Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Godkendt.

 

3.       Meddelelser

 

Opslagstavler: Dorte har indkøbt opslagstavler til alle opgange, som hun har malet hvide og de kommer snart op.

 

Oprydning i 58: Dorte har sørget for, at der er blevet ryddet op i opgangen i nr. 58.

 

Velkomst-komiteen: Thomas og Thomas har forsøgt at aflevere en flaske vin i indflyttergave til vores nye andelshavere (Thomas og Christel) i nr. 58B, 2. tv. Men de var desværre ikke hjemme.

 

Brand i nr. 56

Der har to gange været brand i nr. 56 i maj måned. Morten har ringet og snakket med politiet. De mener ikke at der har været tale om ’pyromanbrande’.  

 

4.       Gennemgang og diskussion af kontraktudkast fra Mylliin Consult

Kontraktudkastet som Bjarne Johnsen har haft til gennemsyn og har vurderet var ok både hvad angår pris og formelle kontraktlige forhold blev gennemgået. Det er blevet specificeret at Mylliin Consult tager sig af indregulering af systemet for alle de lejligheder, der får skiftet strenge m.v.

Hvad angår de uberørte lejligheder (58 til højre og 58 A til venstre) tager de et særskilt honorar på ca. DKK 16.000 for efterfølgende indregulering af systemet.

I aftalen skal det specificeres at der ikke skal installeres radiatorer i gangen mod opgangen.

Bestyrelsen besluttede på det grundlag at indgå en aftale med Mylliin Consult.

Dorte og Thomas B. vil forsøge at afholde møde med dem fredag d. 11 juni, kl. 8.

5.       Løbende opgaver

Dørtelefoner:

Mai-Britt har indsamlet beskrivelser af kendte problemer med døranlægene og elektriker er indkaldt.

Loftsrum:

Peter sender liste med oversigt over loftsrummene.

Renoflex-regninger:

 

Dorte har gennemgået regningen, og det viser sig at være for foreningens to pap-containere, hvor de øvrige foreninger også selv betaler for deres egne i gården. Dorte har ændret tømningsfrekvensen til kun at være hver 14-dag, da de oftest er halvtomme når de tømmes. Dorte holder øje med at den nye tømnings-frekvens virker.

 

Linoleum på trappen i 58 A

Peter sat i gang??

 

Overmaling af graffiti på vægen mod Nørrebrogade 60 (SELVFED PROVINS)

Hans fra Møllegade 2 har meldt sig til at male graffitien over og spørger om vores forening vil betale halvdelen af malingen mod at deres forening betaler den anden halvdel. Det blev besluttet at tage imod tilbuddet. (Dorte snakker med Hans)

 

Bestyrelsen henstiller til at ALLE husker at lukke køkkendørene i foreningen, så graffitimalerne i fremtiden får sværere ved at komme op på foreningens tag.

 

Graffitimaleren som har lavet hærværket holder fernisering på Blågårdsplads hvor han vil sælge fotografier af sine ’værker’. Det er blevet foreslået at politianmelde vedkommende, men bestyrelsen vælger indtil videre at nøjes med at male det over.

 

Kloakken

Dorte har for noget tid siden fået et tilbud på udbedring af kloak bagved og ind under baghuset på DKK 35.000. Dorte igangsætter arbejdet.

 

6.       Regnskab og budget

 

Dorte undersøger hvor posterne med vores almindelige affald er henne. Hun undersøger samtidig også hvad posten’ ISS kloak spuling’ dækker over.

 

7.       Nyt fra gårdlauget

Punktet skudt til næste møde.

Næste møde aftales, når vi kender planen med varmeprojektet nærmere, efter fredagens møde   med Mylliin Consult  

Referent/Morten