Referat af ordinær generalforsamling i

A/B Nørrebrogade 58 – 58A-C

 

Andelsbologforeningen afholdt ordinær generalforsamling

Torsdag den 8. april 2010 kl. 19.00 i foreningens beboerkælder.

 

Til stede var følgende:

Morten Guldorg, 58B, st.tv

Karl Pontus Bratt, 58, 4. tv.

Dorte Kreutz, 58, 1. tv.

Stanislav og Zofia Plichta, 58C 1. th.

Tea Ottesen, 58C, 1. tv.

Ulla og Jan Hølmkjær, 58B 2. tv

Thomas og Lotte, 58A 3. th.

Hanne Reinholdt 58C, 2 th.

Merete Reinholdt/Claus Krag 58A 2. th.

Birgit C. Riis 58A, 3. th

Viggo Toften-Jørgensen 58, 3. tv.

Peter Rosenkrands, 58A, 4. tv.

Thomas Binder, 58C, st. th.

Vibe Spelling, 58A, 1. th.

Mai-Britt Metzon, 58 3. th

Thomas Thorup, 58, 1. th.

Mikala Movin, 58B, 2. th.

 

Fuldmagter fra følgende andelshavere:

John Pedersen, 58C, 1. th.

Charlotte Bunch, 58, 4. th.

Eugenia Pelc, 58 C, st. th.

 

 

Formand Thomas bød velkommen til de fremmødte og foreslog som dirigent, foreningens administrator Bjarne Johnsen.

Dirigenten konstaterede herefter at generalforsamlingen var lovligt indkald, beslutningsdygtig jf. vedtægterne og at dagsordenen også er i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

 

Dagsorden:

1)     Valg af dirigent

2)     Valg af referent

3)     Bestyrelsens beretning

4)     Godkendelse af årsregnskab og andelsværdi

5)     Ejendommens vedligeholdelsesstand og evt. moderniseringer

6)     Indkomne forslag:

7)     Godkendelse af budget og evt. ændring af boligafgift.

8)     Valg af bestyrelsen

9)     Eventuelt.

 

Ad 1): Bjarne Johnsen blev valgt som dirigent

 

Ad 2): Morten Guldborg blev valgt som referent.

 

Ad 3): Bestyrelsens beretning:

Formanden gennemgik den skriftlige beretning, som alle andelshavere på forhånd har modtaget.

Beretningen blev taget til efterretning.

Viggo havde en bemærkning angående de vedligeholdelsesarbejder der har været foretaget i foreningen og rækkefølgen af dem, specielt maler og snedker arbejde. Peter redegjorde for hvordan reparation af blandt andet vinduer i opgang i forbindelse med malerarbejde har måttet udskydes på grund af vinterkulden.   

 

Thomas Larsen havde et spørgsmål angående foreningens internetforbindelse og hastigheden til forbindelsen. Jan forklarede, at hastigheden nu er så god som forbindelsen ud af huset tillader. 

 

 

 

Ad 4) Godkendelse af regnskab og andelsværdi.

Bjarne Johnsen gennemgik regnskabet, der før mødet var runddelt til alle andelshavere.

Årets resultat er 31.487 kr.

Aktiver i alt: 63.179.522 kr., faldet skyldes at den offentlige ejendomsvurdering er faldet jf. nedenfor.

Likvid beholdning: 23.792 kr.

Gældsforpligtelser: 10.071.487 kr.

Egenkapital: 50.608.035 kr.

Ejendommens offentlige vurdering pr. 63.000.000 kr.

 

Andelskronen er noteret til 12.600 kr. pr. m2.

 

Regnskabet er godkendt af revisor uden bemærkninger

 

Administrator, Bjarne Johnsen, gjorde opmærksom på, at han forventer et fald i andelskronen til næste år, da ejendommen sandsynligvis vil blive vurderet noget lavere næste gang.

 

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

 

Andelsværdien på 12.600 kr. blev godkendt.

 

Ad 5) Ejendommens vedligeholdelsesstand og evt. moderniseringer.

Ejendommens vedligeholdelsesplan er omdelt til alle andelshavere inden mødet.

 

Vedligeholdelsesplanen blev gennemgået ved Thomas Binder og forslaget fra bestyrelsen om optagelse af nye kreditforeningslån blev sat ind i den sammenhæng.

 

Varmeingeniør John Myllins foreløbige rapport blev gennemgået. Hovedessensen er, at det foreslås at

bestyrelsen i overensstemmelse med den reviderede vedligeholdelsesplan indhenter tilbud og igangsætter følgende arbejder under forudsætning af, at de samlede omkostninger kan holdes inden for 1,5 mill (over tre år):

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens reviderede forslag til vedligeholdelsesplanen

 

Ad 6) Indkomne forslag:

 

Forslag 1:

Ændring af ventelisteregler. Forslag fremsat af bestyrelsen som går ud på afskaffelse af indstillingslister i forbindelse med salg af lejligheder.

 

20 stemmer for og ingen imod.

 

Forslaget blev vedtaget.

 

Forslag 2:

Ændring af foreningens husorden vedrørende punktet dyrehold med henblik på at andelshavere kan søge om tilladelse hos bestyrelsen til at holde hund med flere specifikt anførte forbehold.

 

7 stemmer for og 9 stemmer imod.

 

Forslaget blev ikke vedtaget.

 

Forslag 3:

Forslag fra bestyrelsen om optagelse af kreditforeningslån på DKK 2.000.000 med pant i ejendommen, som indløses i takt med behovet for likviditet hvor bestyrelsen selv i samråd med administrator optager og evt. omlægger lånet.

 

Forslaget blev vedtaget. Bestyrelsen blev således bemyndiget til at optage et realkreditlån med pant i foreningens ejendom og med et provenue på 2 millioner kroner. Bestyrelsen blev bemyndiget til, i samråd med administrator, at vælge lånetype.

 

Forslag 4:

Der er kommet forslag om udskiftning af glødepærer i gården til El-sparepærer. Det blev besluttet at ændre dette til en henstilling til bestyrelsen, som de tog til efterretning.

 

Forslag 5:

Forslag om etablering af én fælles hoved-elmåler i foreningen i stedet for de decentrale elmålere som alle andelshavere har siddende på deres sikringstavle.

 

Efter dialog om forslaget blev det besluttet at ændre det til en henstilling til den kommende bestyrelse om at arbejde videre med det.

 

 

Ad 7): Godkendelse af budget og ændring af boligafgift:

Bjarne Johnsen gennemgik budgettet, herunder forslag om uændret boligafgift i 2010 i forhold til 2009.

 

Beslutning:

Budgettet blev vedtaget.

Boligafgiften fastholdes på niveauet der blev godkendt i 2009.

 

Administrator nævnte at der i 2011 kunne blive tale om en stigning i boligafgiften på omkring 3%.

 

 

Ad 8) Valg af bestyrelsen:

 

Den nye bestyrelse ser således ud:

 

Formand:

Thomas Binder

 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Jan Hølmkjær

Mai-Britt Metzon

Peter Rosenkrands

Morten Guldborg

Dorte Kreutz

Thomas Larsen

 

Suppleanter:

Charlotte Bunch

Det er muligt for bestyrelsen at supplere med en ekstra suppleant hvis der er nogen bestyrelsesmedlemmer der fraflytter i perioden.

 

Formand Thomas Binder genopstillede og blev valgt

Jan Hølmkjær genopstillede og blev valgt

Mai-Britt Metzon genopstillede og blev valgt

Peter Rosenkrands genopstillede og blev valgt

Morten Guldborg genopstillede og blev valgt

Dorte Kreutz genopstillede og blev valgt

Thomas Larsen stillede op og blev nyvalgt

 

Leo Milgrom genopstillede ikke og udtrådte dermed af bestyrelsen

 

Ad 9) Eventuelt.

 

Gårdlaug:

 

Pontus orienterede om Gårdlauget som har haft en anstrengt økonomi gennem det sidste år. Der er generalforsamling tirsdag d.13. april og planer om en arbejdsdag i juni efterfulgt af fællesspisning.

 

 

Mødet sluttede kl. 21.05.

 

Referent: Morten Guldborg