Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 5. Maj 2009-05-05

Fremmødte: Thomas, Charlotte, Dorte, Mai-Britt, Peter, Morten

Afbud: Jan, Leo

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden

 

Dagsordenen blev godkendt.

 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

 

Referatet forelå ikke ved mødets start.

                

3. Meddelelser

 

Vandhanen ud for 58C lavet

1 års gennemgang af faldstammeprojektet i forhuset er gennemført d. 5. maj af Annemette. Der foreligger endnu ikke et samlet overblik over gennemgangen

Det varme vand er kommet igen i forhuset – også på 4. Sal.

Cirkulationspumpen er udskiftet.

 

4. Opfølgning på generalforsamling d. 28/4

 

Bjarne Johnsens rolle på generalforsamlingen blev diskuteret i forhold til diskussionen vedrørende ’forslaget til foreningspolitikken’.  Der var enighed om at det er værdifuldt at Bjarne Johnsen rådgiver os om regler og kutymer, men også at vi alle skal være opmærksom på når vi har mulighed for at gå vores egne veje. Det blev også bemærket at det var en irriterende fodfejl fra bestyrelsens side, at forslaget til vedtægtsændring ikke blev indgivet rettidigt.

 

5. Arbejdsform i bestyrelsen for det kommende år

 

Bestyrelsen vil bestræbe sig på, at:

 

·         møderne starter rettidigt

·         dagsorden samt andre vigtige ting rundsendes senest dagen før et bestyrelsesmøde

·         afslutte hvert bestyrelsesmøde med at aftale ny mødedato

·         holde møder hver 4-5 uge

·         der er to personer på hvert ’ressort’ så der ikke er opgaver der falder mellem nogen stole

 

 

6. Konstituering 

 

Arbejdsområder:

 

Morten overtog Pernilles opgaver med hensyn til salg af boliger samt rollen som fast referent.

Dorte overtog Charlottes opgaver med hensyn til kloak.

Alle øvrige fastholder deres arbejdsopgaver.

 

Morten og Dorte står selv for at få igangsat overdragelsesforretningerne.

 

Ordningen med DKK 420 pr. kvartal til bestyrelsesmedlemmer til kontorhold mv. bibeholdes.

 

7. Oversigt og opfølgning på aktuelle opgaver

 

Porttelefoner:

 

Mai-Britt kunne fortælle at der endnu ikke er aftalt en startdato for opsætningen af porttelefoner.

Endvidere kunne Mai-Britt fortælle at håndværkeren som installerer porttelefoner også kan være behjælpelig med postkasser. Mai-Britt kontakter Leo for at vise eksempler.

 

Maling af trappeopgangene:

 

Peter kunne fortælle, at han har møde med maleren i denne uge for at aftale nærmere. Farvevalg vil blive forelagt på bestyrelsesmøde og besluttet der. Peter kontakter Frode Rasmussen vedrørende træværket omkring vinduerne i trappeomgangene.

 

Internettet:

 

Mai-Britt nævnte vores ’hænger’ med Internettet i ejendommen. Jan kontakter udbyder med henblik på at forbedre ’oppetiden’ på Internet-forbindelsen.

 

Udvidet HFI-relæ:

 

Relæerne hos foreningens to lejere skal skiftes, og Peter sørger for kontakten til elektrikeren så relæerne kan blive udskiftet. Sandsynligvis af to omgange, da kun den ene lejer er hjemme pt.

 

5 års gennemgang af tagkonstruktionen:

 

Thomas meldte sig til at gå rundt med en seddel i forhuset, så andelshavere kan melde tilbage om evt. vandindsivning på loftsrum. Der er frist for at undersøge taget 1. juli 2009.

 

Dyrehandleren:

 

Efter generalforsamlingen hvor der blev omtalt mulige fugtskader hos dyrehandleren, blev det besluttet at besøge Dyrehandleren for at hilse på. Peter og Morten går på besøg.

 

Kloakker:

 

En brønd er sunket ved hjørnet af baghuset og Charlotte har haft en kloakmester ude. Han vil komme og udføre en tv-inspektion af rørsystemet. Vi afventer den spændende dvd fra Albertslund Kloakservice.

 

Ansvarspligten for kloakkerne i gården samt gården Nørrebrogade 56 skal klarlægges og Bjarne Johnsen spørges til råds. Dorte står for dette.

 

8. Status for vedligeholdelsesplan

 

Linoleum på trappeopgangene: Afventer afsluttet malearbejde.

 

Cykelskure: Det er stadig uvist om gårdlauget får penge tilbage og diskussionen om cykelskure afventer en afklaring af dette.

 

Kvartalsregnskaber: Peter efterlyser løbende kvartalsregnskaber fra Bjarne Johnsen. Der vil fremover blive rykket hvis ikke de kommer som kontrakten foreskriver.

 

9. Hvordan kommer vi videre med varme/fugtproblemerne i 58 og 58A

 

Thomas og Dorte vil til næste møde have drøftet hvordan vi kan komme videre med dette punkt frem til næste års generalforsamling.

 

 

10. Evt. orientering fra gårdlauget

 

Dorte kunne fortælle, at der er håb om at pengene fra konkursen i nr.

56 kommer hjem. Pontus og Thomas (58A) har tilbudt at være foreningens repræsentanter i gårdlauget og vil blive valgt på generalforsamlingen i gårdlauget, med mindre andre kandidater stiller op.

 

Til generalforsamlingen i gårdlauget vil Thomas (58C), Dorte og Peter prøve at møde op som repræsentanter for bestyrelsen.

 

 

11. Evt.

 

Ansvarsforsikring i bestyrelsen?

Morten undersøger hvad ABF anbefaler og hvad vi har pt.

 

Der blev arrangeret en ’rundtur’ i foreningen så bestyrelsen kan se alt lige fra fyrrum til kloakdæksler, søndag d. 24. maj kl. 1100.

 

 

 

Næste møde:Hos Thomas, torsdag d. 11. juni, med mødestart kl. 19:30.

 

 

 

 

Referent: Morten