Andelsforeningen Nørrebrogade 58, 58 A-C                                           8.3.09

Referat af bestyrelsesmøde den 25.02.09, kl. 19.30

Til stede:

Annemette Færch, Pernille Brandt, Jan Hølmkjær, Mai-Britt Metzon, Peter Rosenkrands, Leo Milgrom, Vibe Spelling, Mortgen Guldborg

 

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Orientering fra gårdlavet
 3. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde - 8/10
 4. Opfølgning af opgaver
 5. Meddelelser
 6. Forberedelse af generalforsamling d. 28/4 (regnskabsmøde d. 30/3 kl. 16) - se referat fra sidste år
 7. Altaner
 8. Varmeenergiplan
 9. Energirapporten
 10. Postkasser
 11. Porttelefoner
 12. Diverse salg
 13. Ny avis-container i gården
 14. Feedback på de nye vaskemaskiner
 15. Bedre sikring af baghuset (evt. m. lys m.v.)
 16. 1PHFI-relæ
 17. rengøring af tørrelofter
 18. Evt.

 

 

 1. Godkendelse af dagsorden

 

 

Ad 1) Dagsorden blev godkendt.

Ad 2) Referat af 5.11.08 blev godkendt.

Ad 3) Orientering fra gårdlavet (v. Pontus). Gårdlavets økonomi er pt. ikke god da nr.56 er gået konkurs og skylder ca. 36.000 kr. (2 års bidrag). Også nr. 54 har haft problemer men har nu betalt de 10.000 kr., som de skyldte. Gårdlavet har søgt kommunen om medfinansiering af legeplads, og fået bevilling på 56.000 under forudsætning af at der er 50% medfinansiering og at projektet er afsluttet i 2009. Men pga. de økonomiske problemer kan det blive vanskeligt at opfylde kravene fra kommunen. Bestyrelsen anbefalede gårdlavet at søge om forlængelse af tidsfristen. Der er gårdlavsgeneralforsamling den 21.4.09 kl. 17.00.

Ad 4) Opfølgning på opgaver:

Ad 5) Meddelelser: Reklamer for ABF-kurser.

Ad 6) Forberedelse til Generalforsamling den 28.4.:

Regnskabsmøde hos Bjarne Johnsen den 30.3.09.

Vurderingen af ejendommen fra Told og Skat 2008: 63.000.000 kr.

Vi mangler kvartalsregnskaberne for 2008.

Vi har fået udarbejdet en energirapport jf. generalforsamlingsref. Fra 2008.

Vi skal have fundet vedligeholdelsesplanen frem til næste bestyrelsesmøde. (Annemette sender den rundt til bestyrelsen).

Der skal stilles forslag til at vi ophører med at afgive navne på 3 personer i forbindelse med lejlighedsovertagelser. Vi har allerede et forslag:

 

København, den 8.3.09

Andelsforeningen Nørrebrogade 58-58A-C

 

 

 

Forslag fremsat af bestyrelsen til generalforsamlingen den 28.04.2009:

 

Afskaffelse af indstillingslister i forbindelse med salg af lejligheder.

 

 

Bestyrelsen har hvert år pr. den 1.5. indkaldt andelshavernes uprioriterede liste over mulige købere af lejligheder, der sættes til salg inden for det næste år. Listen består af max. 3 navne pr. andelshaver.

 

Bestyrelsen foreslår at denne praksis bortfalder. Da ordningen blev indført var det for at begrænse muligheden for ”penge under bordet”. Dette problem har vi ikke mere efter at priserne er steget.

 

Blot for at undgå misforståelser: .De to lister, som lejlighederne fordeles efter ved salg: Intern og ekstern listerne, er ikke involveret i dette forslag.

 

 

Afstemningstema:

 

Kan generalforsamlingen bemyndige bestyrelsen til at stoppe praksis med at indkalde indstillingslister en gang årligt, jf. ovennævnte begrundelse. JA eller NEJ

 

 

Indkomne forslag ??

Beretningen: som vi plejer kommer vi med hver vores input.

Til Evt.: ”Rod på trapperne”

 

7) Altaner Udsættes til næste møde

8+9)Varne/Energiplan: Annemette indhenter overslag på etablering af 2-strengssystem i forhuset.

10) Postkasser: Fristen er ved udgangen af 2009. Leo er på sagen, men venter med at sætte noget i værk til efter sommerferien.

11) Porttelefoner: Majbritt har indhentet 2 tilbud jf. punkt 4 hvor prisen varierer 100%.

12) Salg af lejligheder: 58A, 3. th er blevet solgt 100.000 kr. under vurderingen. 58C, 2. th. er endnu ikke solgt.

13) Avis-container: Vi har fået ny avis-container.

14) Der er ikke meget vand i maskinerne når man vasker. Men de fungerer fint.

15) Sikring af baghuset – udsat til næste møde.

16) PHFI-relæ: lejerne i baghuset skal have opsat PHFI-relæ.

17: Rengøring af tørreloft: Maj-Britt kontakter viceværten med henblik på en aftale om rengøring af tørrelofterne. Evt. en gang hvert ½-år.

18) Leo har opdaget at der er en løs mursten på loftet over 58.

 

Næste møde: 12.3.09

 

 

Referent: Pernille