Andelsforeningen Nørrebrogade 58, 58 A-C                                           9.4.2008

Referat af bestyrelsesmøde den 11.03.08, kl. 19.30

Til stede:

Annemette Færch, Pernille Brandt, Peter Rosenkrands, Jan Hølmkjær, Charlotte Bunch, Mai-Britt Metzon

 

Dagsorden:

 

Dagsorden mangler.

 

HUSK – der indkaldes til Generalforsamling i foreningen den 24.042008, kl. 19.00

 

Ad 1) Dagsorden blev godkendt.

Ad 2) Referat af 23.01.08 blev godkendt.

Ad 3) Orientering fra gårdlavet.  Pontus deltog under dette punkt.

·         Plankeværk mod Mosaisk Kirkegaard: der foreligger et tilbud på etablering af plankeværk ind mod kirkegården på 100.000 kr. (Lidt dyrt) Mosaisk tros samfund vil ikke deltage i medfinansiering?? Sagen ikke afklaret.

·         Oprydning i lejetøj i gården. – Der er delt sedler ud til forældre, med opfordring til at deltage i oprydning efter egne børn.

·         Der skal sættes ordensregler op ved storskralderum. Storskrald tømmes hver mandag, men kun det affald der overholder standarden 1x1 m. Storskralderummet vil formentlig blive delt op i forskellige afdelinger så alting ikke ligger og flyder i en stor bunke.

·         Der bliver søgt fondsmidler i Københavns Kommune til forskønnelse af gård.

·         Der bliver arrangeret arbejdsdag med efterfølgende gårdfest den 31.5.08.

·         Der afholdes generalforsamling i gårdlavet den 29.4.08 kl. 17.00. På dette møde vil 5-årsplanen for gårdens vedligeholdelse blive godkendt.

·         Cykelskure: Der er indhentet tilbud på cykelskure igen. 60.000 kr. pr. 20 cykler. Cykelskur-projektet er nu en del af 5-årsplanen.

Ad 4: Opfølgning på opgaver:

·         Grafitirensning af port er afmeldt. – Men der renses formentlig stadig – Peter følger op.

·         Der er nu sat nye pærer i på trappropgangene og loft, hvor der har været problemer.

·         Der skal sætte lys op ved proten ud mod gaden, som tænder når man kommer tæt på. Dette for evt. at skræmme grafitimalere og sjatpissere væk!!

·         Nummerering af loftsrum: Annemette giver Peter lister over loftrum. Peter har sat numre op.

·         Brandalarmer er checket. Alle virker

·         Pulverslukkere: Falck anbefaler 2 pulverslukkere pr. opgang. Det er en dyr løsning. I stedet indkøbes der 3 pulverslukkere, evt. i Silvan, til lofterne i for- og baghuset og en til tagterrassen. Der sættes evt. en i det lille rum under trappen. Låsen der skal så udskiftes til alm. Nøgle.

·         Der er indhentet tilbud på nyt dørtelefonanlæg. Tilbud er endnu ikke modtaget.

·         Varme- og energiregnskab: Varmeregnskab fra 2005 skal findes før vi kan gå videre.

·         Erhvervslejer: Nana-Tøj er ikke afstået til anden side. Der er problemer med huslejebetaling.

·         Navneskilte ved indgangsdørene kan ikke ses, muligvis pga. den hårde behandling ifm. Graffiti rensning (som er afbestilt). Annemette spørger Leo, om han evt. kan lave nogle klistermærker vi kan sætte op indtil vi får et nyt system.

·         Altaner: Emnet vil blive taget op på generalforsamlingen 24.4.08.

·         Rod på lofterne og afsatserne før loftet i forhuset – Ejere af ting og sager, der er stillet på friarealer på lofterne og øverste afsatser i trappeopgangene bedes omgående fjerne disse. Det ser grimt ud, og det er brandfarligt. Pernille deler sedler ud til alle husstande om emnet.

Ad 5: Salg af lejligheder: Udskydes. Det er bestyrelsens ønske at ændre procedure ved slag af lejligheder. Forslag skal vedtages på generalforsamlingen.

Ad 6: Kloak. Kikkertundersøgelse af kloakanlæg ved dyrehandel: Sammensunket kloak ved dyrehandel. Hvis ansvar er det at vedligeholde kloak i gårområdet?

Albertslund Kloakservice kan kontaktes. Peter R. kontakter ”Othiliavej” vedr. tegninger over kloaknet i gårdområdet.

Ad 7): Forberedelse af generalforsamling, der er fastsat til den 24.4.08, kl. 19.00:

Emner:

·         Altaner

·         Energiplan

·         Revideret 5-årsplan

·         Dørtelefoner

·         Port

·         Istandsættelse af opgange

·         Evt. salg af lejligheder

 

Der afholdes økonomimøde hos Advokat Bjarne Johnsen den 1.4.08.

 

Næste bestyrelsesmøde: 10.4.08 kl. 19.30

 

Referent Pernille