Referat af ordinær generalforsamling i

A/B Nørrebrogade 58 – 58A-C

 

Andelsboligforeningen afholdt ordinær generalforsamling

torsdag den 19. april 2006 kl. 19.00 i foreningens beboerkælder.

 

Til stede var følgende:

Mai-Britt Metzon, 58 3. th

Pernille Brandt, 58 A, 2. tv.

Sofia og Stanislav Plichta, 58C 1. th.

Vibe Spelling, 58A, 1. th

Ulla og Jan Hølmkjær, 58B 2. tv

Malene Firrs Thøgersen, 58B, st. th

Annemette Færch, 58, 3. tv.

Charlotte Bunch, 58, 4. th.

Lone Møller Andersen, 58A, 3. th.

Michael Riis, 58A, 4. th

Karl Pontus Bratt, 58, 4. tv.

Peter Rosenkrands og Stine Djurhus, 58A, 4. tv.

Dorte Kreutz, 58, 1. tv.

Thomas Thorup, 58, 1. th.

Leo Milgrom, 58, 2. th.

Morten Guldorg, 58B, st.tv

Thomas Binder, 58C, st. tv.

 

Fuldmagter fra følgende andelshavere:

John Pedersen, 58C, 1. th.

Euginia Pelc, 58C, st. th.

Hans Djurhuus, 58B, 2. th.

 

 

Formand Annemette Færch bød velkommen til de fremmødte og foreslog som dirigent, foreningens administrator Bjarne Johnsen.

Dirigenten konstaterede herefter at generalforsamlingen var lovligt indkald, beslutningsdygtig jf. vedtægterne og at dagsordenen også er i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

 

Dagsorden:

1)       Valg af dirigent

2)       Valg af referent

3)       Bestyrelsens beretning

4)       Godkendelse af årsregnskab og andelsværdi

5)       Ejendommens vedligeholdelsesstand og evt. moderniseringer

6)       Indkomne forslag:

6A: Ændring af § 14 i vedtægterne (forslag er vedlagt mødeindkaldelsen).

7)       Godkendelse af budget og evt. ændring af boligafgift.

8)       Valg af bestyrelsen

9)       Eventuelt.

 

Ad 1): Bjarne Johnsen blev valgt som dirigent

 

Ad 2): Pernille Brandt blev valgt som referent.

 

Ad 3): Bestyrelsens beretning:

Formanden gennemgik den skriftlige beretning, som alle andelshavere på forhånd har modtaget.

 

Prisen for det samlede faldstammeprojekt i baghuset beløber sig til 700.000 kr.

 

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning uden kommentarer.

 

Ad 4) Godkendelse af regnskab og andelsværdi.

Bjarne Johnsen gennemgik regnskabet.

Foreningens indtægter er steget 400.000 i forhold til budgettet. Indtægten drejer sig om salg af lejelejlighed i perioden.

 

Der er brugt ca. 450.000 kr. mere til reparation og vedligeholdelse end budgetteret, jf. note 2 i regnskabet. Men udgifterne til faldstammerne er inkluderet i beløbet.

 

Andelskronen er steget fra 4040,18 til 4090,65 kr

 

Regnskabet blev godkendt.

 

Andelsværdien på 4090,65 kr blev godkendt.

 

Ad 5) Ejendommens vedligeholdelsesstand og evt. moderniseringer.

Andelshaverne har modtaget et forslag til vedligeholdelsesplan over en 5-årig periode. Her nævnes større projekter:

 

Vedligeholdelse og forbedringer i 2006:

Projekter vedr. 2006, jf. planen kan sættes i gang såfremt budgettet holder.

Vedr. projekter i 2007 besluttes disse på GF i 2007.

 

Ved projekter der kræver stilladser, koordineres disse.

 

Generalforsamlingen besluttede, at udgifterne til vedligeholdelse mv. ikke må have indflydelse på boligafgiften.                

 

Ad 6) Indkomne forslag:

 

Ad 6A: Ændring af § 14 i vedtægterne:

Forslag stillet af bestyrelsen til ændring af vedtægterne, således at det bliver muligt med et ”trekantsbytte”, fj. Forslaget.

 

Eksternt bytte af lejligheder:

En lejlighed i foreningen til to lejligheder udenfor foreningen

 

Nuværende krav til bytte af lejligheder:

En lejlighed i foreningen til en lejlighed udenfor foreningen

 

Afstemning:

For forslaget stemte 20, inkl. 3 fuldmagter.

Imod forslaget stemte 0

 

Forslaget blev vedtaget.

 

Ad 6B: Forslag om ændring af fastsættelse af andelskronen fra offentlig vurdering til valuarmetoden:

Generalforsamlingen stemte om forslaget:

 

Afstemning:

For forslaget stemte 9

Imod forslaget stemte 10

1 undlod at stemme

 

Forslaget blev forkastet.

 

 

Ad 7): Godkendelse af budget og ændring af boligafgift:

Bjarne Johnsen gennemgik budgettet, herunder forslag om uændret boligafgift i 2006 i forhold til 2005.

 

Beslutning:

Budgettet blev godkendt.

Boligafgiften fastholdes på niveauet, der blev godkendt i 2005.

 

 

Ad 8) Valg af bestyrelsen:

Den samlede bestyrelse genopstillede. Der var ingen modkandidater.

 

Formand:

Annemette Færch

 

Bestyrelsen:

Annemette Færch

Jan Hølmkjær

Mai-Britt Mettzon

Pernille brandt

Charlotte Bunch

Peter Rosenkrands

 

Suppleanter:

Michael Riis

Morten Guldborg

 

Formanden blev genvalgt.

Bestyrelsen blev genvalgt.

Der blev valgt to nye suppleanter.

 

Ad 9) Eventuelt.

 

Gårdlaugsgeneralforsamling afholdes den 8.5.06. Foreningen har to pladser i gårdlauget.

Thomas Thorup stiller op til gårdlaugsbestyrelsen mens Chr. Stab muligvis er på valg.

 

Thomas Thorup orienterer om Gårdlaugets planer for det kommende år:

Det vil blive etableret en større legeplads.

Der udarbejdes muligvis en 5- eller 10-års plan for vedligeholdelse og forbedring af gården.

Der er planer om at etablere en barnevognsskur.

 

Generalforsamlingen opfordrer Gårdlauget til af afholde fællesarrangementer i gården. F.eks. et loppemarked.

 

Fælles arbejdsdag I andelsforeningen:

Hvis der arrangeres fælles arbejdsdag, er der følgende opgaver at udføre:

Rengøring af porte og portrummene.

Rengøring af loftarealer

Beboerkælder trænger igen til at få genoprettet vægge, som får tilbagevendende vandskader.

 

Der var stemning for at gå videre med at arrangere en arbejdsdag, som afsluttes med et fælles socialt arrangement.

 

 

Mødet sluttede kl. 21.30.

 

Referent: Pernille Brandt