Andelsforeningen Nørrebrogade 58, 58 A-C                                                               24. maj 2005

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 2. maj 2005. 20.00

Til stede:

Annemette Færch, Pernille Brandt, Jan Hølmkjær, Maj-Britt Metzon og Chralotte Bunch, Peter Rosenkrands, Vibe Spelling

 

Dagsorden:

 

1.       Godkendelse af dagsorden.

2.       Orientering fra gårdlavet (?).

3.       Konstituering af bestyrelsen, herunder opgavefordeling

4.       Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.

5.       Opfølgning af opgaver.

6.       Meddelelser

7.       Orientering om faldstammeprojekt.

8.       Ønske om markise

9.       Dyrehandel

10.    Betaling af regninger

11.    Omprioritering af lån.

12.    Beslutningsprocedure via mail.

13.    Cykelskure.

14.    Bagdør ved 58.

15.    Evt.

 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden: Godkendt.

 

Ad 2) Orientering fra Gårdlauget:

Nørrebrogade 56 sælges muligvis til ejerlejligheder. Thomas Thorup og Chr. Stab er valgt ind i gårdlaugsbestyrelsen.

 

Ad 3) Konstituering af bestyrelsen og arbejdsfordeling:

 

Konstituering:

Formand: Annemette Færch

Næstformand: Maj-Britt Metzon

Kasserer: Jan Hølmkjær

 

Opgavefordeling:

 

Annemette Færch: Byggesager, Nøgler, Faldstammeprojekt.

 

Jan Hølmkjær: Faldstammeprojet, vaskekælder, Internet/Web, varme, VVS, backup på nøgler.

 

Peter Rosenkrands: Arbejdsdage, sociale arrangementer, salg af lejligheder, terrasseansvarlig.

 

Charlotte Bunch: EL, Kloak, Nøgler, Varme (backup), terrasseansvarlig

 

Maj-Britt Metzon: Vicevært kontakt, grafitti, maler, port , murer

 

Pernille Brandt: Salg af lejligheder, referater

 

Vibe Spelling: Dørskilte.

 

Ad 4) Godkendelse af referat af mødet den 30.03.05: Referat godkendt.

 

Ad 5) Opfølgning på opgaver:

Nye opgaver:

Opdatere håndværkerliste

Næste møde: Drøftelse af vurdering af lejligheder.

 

Røgalarmer: PT er der opsat 30. Resten sættes op efter ny regning.

 

Duesikring: Arbejdet påbegyndes når vi har modtaget endeligt tilbud.

 

Porten: Grafittifjernerfirma har coatet porten . Porten males. Porten skal vedligeholdes. Hængsler og låse repareres.

 

Der skal indkøbes en ny lampe til opgangen 58A: Pernille køber ind.

 

Ad 6) Meddelelser:

Der skal sættes postkasser op i alle opgange i stueetagen.

Varmtvandsbeholder er blevet renset.

Jan tager varmeregnskabet med til næste bestyrelsesmøde.

 

Ad 7) Faldstammeprojekt: Ny medarbejder og sygdom har medført forsinkelse. Sagen er først nu sendt i udbud. Annemette foreslår, at arbejdet først påbegyndes ult. august, da hun er bortrejst i store dele af sommeren. Der afholdes beboermøde primo juni.

 

Ad 8) Nana Tøj ønsker at ophænge markise:

Nanatøj har forespurgt om der kan gives tilladelse til at opsætte markise på 90 cm udhæng.

Annemette arbejder videre med endelig kontrakt med Nanatøj vedr. opsætning af markise der overholder ovennævnte mål.

NT ønsker også ophængning af alarm. Charlotte ringer til Mejlshede og hører hvor det er hensigtsmæssigt at placere alarmen.

 

Ad 9) Dyrehandel:

Annemette, Bjarne Johnsen og Jan har afholdt med Dyrehandel med henblik på at hæve huslejen. Lejen hæves 100% over de næste to år. Depositum hæves tilsvarende.

 

Ad 10) Betaling af regninger.

 

Ad 11) Omprioritering af lån: Lån omlagt til et 4% fast forrentet lån.

 

Ad 12) Beslutningsprocedure via mail:

Sager behandles på bestyrelsesmøder.

Opfølgning på sager kan ske via mail mellem møderne.

Der skal reageres inden for 7 dage efter udsendelse af forespørgsel.

Intet svar er et tilsagn.

Økonomisk bagatelgrænse fastsættes fra sag til sag.

Akutte sager sættes umiddelbart i gang.

 

Ad 13) Cykelskure ved 58 og 58A:

Charlotte har aftalt møde med Thomas Thorup fra Gårdlauget.

Klausul: cykelskurene skal se pæne ud og må ikke skygge for forretningernes vinduer.

 

Ad 14) Bagdøren ved 58 skal skiftes eller repareres. Maj-Britt taler med Tømrer.

 

Ad 15 Evt:

 

Barnevogne på trapperne: Som en nødløsning kan barnevogne fortsat placeres i trappeopgangene. MEN ALT INDHOLD I DISSE BARNEVOGNE TAGES MED OP.

 

Malerarbejdet på tagterrassen er ikke udført efter  aftalen. Annemette har talt med Niels fra Byens Tegnestude, og det er ikke det rigtige maling der er brugt.

 

Sociale arrangement afholdes i august sammen med arbejdsweekend.

Det arbejde der planlægges skal ikke være for omfattende. F.eks. er hovedrengøring af trapperne et for stort projekt.

 

Spørgsmål om ejendommens forsikring stilles til Bjarne Johnsen.

 

Næste møde afholdes onsdag den 1. juni.

Peter tager kaffe og kage med.

 

Referent: Pernille