Andelsforeningen Nørrebrogade 58, 58 A-C

 

Referat af bestyrelsesmøde 7. december 2004, kl. 19.30

Til stede:

Annemette Færch, Janus Hendrichsen, Pernille Brandt ,  Jan Hølmkjær

Maj-Britt Metzon og Charlotte Bunch, der er som suppleant er indtrådt i bestyrelsen i stedet for Leon Lundby Jensen.

 

Dagsorden:

 

1.       Godkendelse af dagsorden.

2.       Orientering fra gårdlavet (?).

3.       Godkendelse af referat.

4.       Opfølgning af opgaver.

5.       Meddelelser.

6.       Økonomi. Opfølgning.

7.       Forberedelser til faldstammeudskiftning.

8.       Invitation til nytårsfrokost

9.       Andelsboligvurdering

10.    Rengøring

11.    Låntagning i andelsbevis

12.    Evt.

 

 

1) Godkendelse af dagsorden: Godkendt.

 

2)  Orientering fra Gårdlauget: Intet

 

3)  Godkendelse af referat. Referatet er godkendt.

 

4)  Opfølgning på opgaver:

Badeværelsesgulv: Arbejdet er afsluttet. (Lejlighed 58C, 1. tv.) Håndværkere har brudt ind i kælderrum for at komme til rør. Ingen har pt. påtaget sig ansvaret for “indbrud”. Jan H. taler med Chr. Stab.

Vandskader: Der er vandskader i lejlighederne 58 4. th. og 58A 4. tv. Begge skader skal udbedres på foreningens regning. Charlotte Bunch kontakter ABF for at få anbefalet en maler.

Belysning på loftsrum: Arbejdet er afsluttet. Alle loftsrum ud mod gaden har fået etableret elektrisk lys.

Kloakservice: Charlotte har talt med Albertslund Kloakservice. De kommer og sluger slam jf. den aftale vi har haft med dem hele tiden.

 

5)  Meddelelser:

Diverse kursusmateriale herunder Pant og Udlæg. Vigtigt i forbindelse med den nye lov om mulighed for lånoptagelse i andelsbevis.

Renholdelse af fortov via kommunen. Brev fra kommunen. Bestyrelsen mente at det var Gårdlaugets område. Men Johs Kristensen (foreningens medlem af gårdlauget) mente ikke det hørte under Gårdlauget.

 

6) Opfølgning på økonomi.

Forslag om Huslejeforhøjelse vil blive fremlagt på næste Generalforsamling.

Der varsles alligevel ikke huslejeforhøjelse på nuværende tidspunkt.

Vores ejendomsadministrator anbefaler, at der ikke optaget lån lige pt.

Indledende forhandling om huslejeforhøjelse for erhvervslejemål (Bonnie) skal påbegyndes i starten af det nye år.

 

7)  Forberedelse af faldstammeudskiftning.

Foreningens mest presserende projekt er at få udskiftet faldstammer og stigstrenge i hele baghuset og i yderlejlighederne i 58 og 58A.

Dette arbejdes vil blive delt op i portioner, dels pga. de økonomi og dels pga. det store arbejdspres det ligger på bestyrelsen i forbindelse med at have “byggeprojketer”  i gang.

Foreløbig er det besluttet at sætte 58C tv (og muligvis også th.) i gang i 2. kvartal i 2005.  Om 58 C th. også sættes i gang vil komme an på konkret tilbud. Det vil være tidsbesparende under alle omstændigheder at få hele 58C ordnet på en gang. Stigstrenge og faldstammer i 58C tv. er de mest gennemtærede. Anne Mette kontakter Byens Tegnestue, som tidligere har været anvendt som rådgivere og tovholdere ved vores byggeprojekter. (Byens Tegnestue tager honorar på typisk 12% af entreprisesummen).

 

8)  “Nytårskur”:

Det blev besluttet at andelsboligforeningen holder “nytårskur” den 22. januar 2005.

Der vil snarest blive udsendt invitationer til alle. PB skriver og omdeler invitationer.

 

9)  Andelboligvurdering:

Der har været foretaget vurdering af lejligheden 58 B, 1. tv. ved  andelsboligforeningens vurderingsmand Jørgen Bendix Kristensen den 8.11.04.

Andelskronen er opgjort til 1.900,00 kr. pr. m2.

 

10) Rengøring:

Maj-Britt har kontaktet BJ Service.

Det blev aftalt, at der bliver sat små skilte op på trapperne, hvor datoen for seneste rengøring af trapperne noteres.

Der er endvidere indgået aftale om rengøring af toilet ved tagterrassen  - mest i sommerhalvåret.

Bagtrapperne skal vaskes hver 14. dag.

Maj-Britt indhentede endvidere tilbud på hovedrengøring af alle trapper i for- og baghuset. Samlet tilbud lød på 13.750 kr.

Bestyrelsen mente at det var for dyrt, særligt i lyset af, at det er en opgave der er velegnet til en arbejdsweekend. Hvis alle vasker for egen dør og en halv etage mere, så skulle det være klaret.

Der indkaldes til arbejdsweekend i løbet af 1. kvartal næste år.

 

11)Låntagning i andelsbevis.

På næste generalforsamling skal det besluttet hvordan foreningen forholder sig til de nye regler for optagelse af lån i andelsbevis. Før det er sket kan der ikke optages lån i andelsbevis.

 

12) Eventuelt: intet

 

Næste møde  afholdes den 18. januar 2005. kl. 19.30.

Maj-Britt sørger for forplejning.

 

Referent Pernille.