Andelsforeningen Nørrebrogade 58, 58 A-C

 

Referat af bestyrelsesmøde 23. september 2004, kl. 19.30

Til stede:

Annemette Færch, Janus Hendrichsen, Pernille Brandt , Leon Lundby Jensen, Jan Hølmkjær og Maj-Britt Metzon

Dagsorden:

1.       Godkendelse af dagsorden.

2.       Orientering fra gårdlavet (?).

3.       Godkendelse af referat.

4.       Opfølgning af opgaver.

5.       Meddelelser.

6.       Økonomi. Forberedelse af møde m. Bjarne.

7.       Socialt arrangement: Hvad med at lave en julefrokost for hele foreningen i år?

8.        

     14. evt.

Referat:

1) Godkendelse af dagsorden:

Tilføjelser:

Pkt. 8: Ansøgning om tilladelse til at bytte lejlighed eksternt.

Pkt. 9: Kloak

Pkt. 10: Afslutning af Tagrenovering.

Pkt. 11: Lys på loftsrum.

Pkt. 12: Internet.

Pkt. 13: Varmeregnskab

2)  Orientering fra Gårdlauget:

Ærgerligt at festen i august måned blev aflyst.

Dyrehandlen har klaget over at være bortvist fra brug af papcontainer af et medlem af gårdlaugets bestyrelse.

Denne forening betaler for en ekstra papcontainer (Renoflex), og dyrehandlen har ret til at benytte papcontainer.

3) Referat af bestyrelsesmødet den 17.8.04 blev godkendt. Fremover godkendes referaterne over nettet hvorefter de offentliggøres på nettet og hænges op i opgangene.

4 Opfølgning på opgaver:

·       Cykelskur. Sagen sættes foreløbigt i bero.

·       Varmeregnskab tages op snarest.

·       Reparation af gulv hos Lars Bach. Pernille taler med Lars. Lars vil påbegynde arbejdet snarest (i oktober.)

·       Tagterrassen. Der er vandskader i begge lejligheder under tagterrassen, som foreningen må udbedre.

·       Navneskilte på loftsrum. Leon får oversigt over ejere af loftsrum af Annemette og laver nogle laminerede papirskilte til dørene.

5 meddelelser:

·       Anne og Pontus, 58, 4. sal er bortrejst i ½ år og fremlejer i den anledning deres lejlighed.

·       Der er aftalt møde med Bjarne Johnsen, som vil redegøre for de nye regler vedr. andelsboligforeninger. Låntagning og evt. værdisætning samt foreningens økonomi tirsdag den 5.10.04.

·       Der er kommet meddelelse fra kabel-TV om, at der udbydes 3 nye TV-kanaler: TV2 Charlie, BBC Food og The Voice TV.

6.  Foreningens Økonomi:

·       Der er aftalt møde med Bjarne Johnsen om foreningens økonomi tirsdag den 5.10.04. Vi udbeder os en kvartalsoversigt over de løbende udgifter. Udgiftsniveauet fremgår ikke af det vedlagte budget og budgetkontrol oplæg.  Vi har brug for en komplet oversigt over de faktiske udgifter, der har været afholdt i løbet af året. Tagrenoveringen har været noget dyrere end budgetteret, hvilket har sat foreningens økonomi under pres. Det drejer sig om en budgetoverskridelse på ca. 500.000 kr. (Jf. pkt. 10).

7.  Socialt arrangement:

Da foreningens sommerarrangement ikke blev til noget i år, vil der i stedet blive indbudt til en forsinket julefrokost i januar måned. Invitation vil blive delt ud til alle, senere på året.

8.  Byttelejlighed:

Bestyrelsen har modtaget en henvendelse om tilladelse til at bytte lejligheden eksternt. Kravet om ejerskab i 2 år er ikke opfyldt.

Anmodningen blev behandlet.

9.  Kloak under ejendommen:

Brønden ved nedgangen til kældertrappen under 58A er formentlig faldet sammen. Vedvarende regn kan ikke absorberes. Der er foretaget TV-inspektion. Da vi endnu ikke har modtaget resultatet af TV inspektionen er det besluttet at bede administrator kontakte fimaet.. Hvad der konkret skal gøres og hvad det evt. koster er endnu ikke afklaret, herunder om det er Albertslunds kloakservice, der skal udføre arbejdsopgaven.

10. Tagrenovering:

Arbejdet med taget er afsluttet. Og regningen på 2.3 mil. inkl. moms er betalt. Der er tale om en budgetoverskridelse på kr.500.000.

Uforudsete udgifter:

·       100.000 kr. til vinduer på 4. sal ud mod gaden.

·       Snefangssikring mod gaden 34.000 kr.

·       Ekstraarbejde med renovering af facade på baghuset og genopretning af kvistene i alt ca. 100.000 kr.

·       Rådskader over 58A. Store skader på bærende bjælker.

·       Reetablering af skorstene på baghuset for at afværge vandskader.

12 vinduer ud mod gaden (i loftsrummene) er sparet. Der vil blive etableret elektrisk belysning på loftsrummene i stedet for.

Tagterrassen:

Endelig afregning for terrassen: kr. 737.600 kr. Der er foretaget udbedring af skader ved trappetårnet med silikatmaling.

11. Belysning på loftsrum:

Jan Hølmkjær har indhentet tilbud hos elektriker for etablering af lys på alle loftsrum i forhuset ud mod gaden, hvor der ikke er vinduer længere.

Tilbuddet lyder på 5.680 kr.

Det blev foreslået på mødet, at der installeres kontakter, der slev slår fra.

Loftsrumsejere jf. ovenfor vil på et tidspunkt blive bedt om at låse deres respektive rum op, således at elektrikeren kan komme ind og udføre arbejdet.

12. Internet.

Der vil blive etableret nyt domæne i oktober på adressen www.ab58.dk og

emailadresserne vil derefter blive flyttet hertil. Alle vil få besked inden

flytningen. Det vil blive muligt at få flere end 1 emailadresse og det vil

være muligt at have hjemmeside på foreningens nye domæne.

Leon og Jan vil EFTER ændringen stå for driften af email. Indtil da må vi

håbe at I klarer jer uden problemer.

13. Varmeregnskab.

Jan Hølmkjær kontakter Brutana for uddybende spørgsmål til varmefordelingsnøgle mv.

14. evt. Intet.

Næste møde afholdes 2.11.04 kl. 19.30 i beboerkælderen.

Leon har forplejning med.

Referent Pernille.