Andelsforeningen Nørrebrogade 58, 58 A-C

 

Referat af bestyrelsesmøde 17. august 2004, kl. 19.30

 

Til stede:

Annemette Færch, Janus Hendrichsen, Pernille Brandt , Leon Lundby Jensen

Afbud: Jan Hølmkjær og Maj-Britt Metzon

 

Dagsorden:

1.      Godkendelse af dagsorden.

2.      Orientering fra gårdlavet (?).

3.      Godkendelse af referat.

4.      Opfølgning af opgaver.

5.      Meddelelser.

6.      Tagrenovering, 1. års gennemgang.. status

7.      Internet

8.      Arbejdsdag, sommerfest m.m. Hvad gør vi? (gårdlavet holder jo sommerfest)

9.       

10.    Betaling af regninger

11.    Evt.

1) Godkendelse af dagsorden:

Tilføjelse: Pkt. 9: Kloaksystemet - ellers godkendt.

2)  Orientering fra Gårdlauget:

Gårdlaugets bestyrelsesmøde i august blev aflyst.

Der afholdes gårdfest den 28.8.04.

3) Referat af bestyrelsesmødet den 15.6.04 blev godkendt.

4 Opfølgning på opgaver:

·       Cykelskur. Sagen sættes foreløbigt i bero indtil næste år.

·       Varmeregnskab tages op på næste bestyrelsesmøde. Varmeregnskabet bør tilsendes bestyrelsen til gennemsyn inden beboerne orienteres af administrator.

·       Der skal opstilles brandspand på tagterrassen. Pernille

·       Reparation af gulv hos Lars Bach. Pernille taler med Lars. Hvad er status pt.

·       Tagterrassen. Væggen ind mod loftsrummet skal behandles med træbeskyttelse. Arbejdet sættes i gang i september.

5 meddelelser:

·       Der er hjemtaget lån til betaling for Tagudskiftning. Regningen bliver ca 400.000 kr. over det budgetterede, altså omkring 2.400.000 kr. i alt. Bestyrelsen vurderer, at alle større arbejder sættes i bero ind til næste generalforsamling, således at vi ind til da udelukkende får udført arbejde på evt. akut opståede skader.

·       Annemette aftaler møde med Bjarne Johnsen, som vil redegøre for de nye regler vedr. andelsboligforeninger. Låntagning og evt. værdisætning af lejlighederne.

6 . Tagrenovering:

Taget er færdigt. Stilladser blev nedtaget i uge 35. Taget blev overdraget  til os torsdag den 19.8.04.

De reelle udgifter til taget er ca. 2.400.000 kr. Budgettet lød på 2.000.000. Dvs. at vi har brugt vores almindelige pulje på 500.000 kr. til alm. vedligeholdelse af ejendommen. Alle større arbejde herefter suspenderes, og der tages stilling til situationen ved næste generalforsamling. (Se pkt. 9.) En ny sag, der muligvis kan komme til at haste.

Der skal fjernes pulterkammersager fra fællesarealerne på loftet. Loftsrummene kan tages i brug igen.

Der vil blive indhentet et tilbud på etablering af belysning i de loftsrum, der ikke længere har vinduer. Dvs. alle loftsrum, der vender ud mod gaden. Jan Hølmkjær taler med elektriker.

Navnskilte på loftsrum.

Bestyrelsen vil i løbet af efteråret forsyne alle loftsrum med navnekilte. Både i for- og baghus.  Næste gang I kommer på loftet, ville det være en stor hjælp hvis I markere jeres loftsrum med navn, evt. på en post-it eller lignende.

Tagterrassen:

Der har væert 1. års gennemgang af tagterrassen. Sodgennemslag ved skorstenen bliver vanskelig at reparere. Men kan muligvis ordnes med silikatmaling. Der har været en vandskade i lejligheden lige under terrassen, som skal udbedres.

7. Internet.

Nyt domænenavn: www.ab58.dk

ADSL-forbindelse er etableret og kører stabilt.

Janus holder møde med TDC onsdag den 18.8.04 vedr. support af systemet.

8. Arbejdsdag og gårdfest.

Den planlagte arbejdsdag den 28.8. udskydes til foråret 2005.

Der er lagt invitationer ind hos alle andelsboligforeningens medlemmer og lejere med en opfordring til at deltage i den sommerfest gårdlauget har inviteret til den 28.8.04 kl. 14.00.

9. Kloak.

Årsagen til oversvømningen i cykelkælderen  er at vores kloak under trappen er sunket sammen. Der har været et Kloak-servicefirma ude og lave en videooptagelse af kloaksystemet, hvoraf ovenstående desværre er konstateret.

Janus indhenter et tilbud på udbedring af skaden.

10. Betaling af regninger.

11. evt.

Pernille sørger fremover for at hænge referater af bestyrelsesmøder op i alle 4 opgange.

Næste møde afholdes 23.09.04 kl. 19.30 i beboerkælderen.

Pernille har forplejning med.

Referent Pernille.