Andelsforeningen Nørrebrogade 58, 58 A-C

 

Referat af bestyrelsesmøde 2. marts 2004, kl. 19.30 i beboerkælderen

 

Til stede: Jan Hølmkjær, Annemette Færch , Janus Hendrichsen , Leon Lundby Jensen,

Afbud: Pernille Brandt  

Fraværende: Maj-Britt Metzon

Referat: Leon

 

1) Godkendelse af dagsorden

 Godkendt.

 2)  Orientering fra Gårdlauget:

 Intet

 3) Godkendelse af referat af mødet i 2. februar 2004

 Godkendt.

 4) Opfølgning på opgaver:

 AnneMette tjekker prisen på faldstammer.

 AnneMette snakker med Stofforretningen som aftalt.

 Gulvbelægning på trappen i 58A skal udbedres. Leon har aftalt møde med firma, men de dukkede ikke op. Nyt firma er kontaktet.

 Klage over nabostøj. Leon og AnneMette kontakter beboeren der larmer.

 Læskur til cykler i gården (ud for opgang 58 A). Leon udarbejder forslag

 Frem lej e af lej lighed i 58 A 2.th. blev godkendt.

  5) Meddelelser:

 Diverse blade uddelt

 6) Generalforsamling i Andelsforeningen

 Datoen er fastsat til tirsdag d. 27. april 2004 kl. 19.00

 Indlæg til beretningen skal afleveres til AnneMette senest lørdag d. 20. marts

 AnneMette arrangere møde med administrator og bestyrelse omkring regnskab.

 Pernille udarbejder forslag til brug af tagterrassen

 Leon undersøger alternativer til vores nuværende Internetudbyder og undersøger om der er andre udbydere der kan levere en bedre kvalitet til en rimelig pris. Desuden om andre muligheder for Tv-tilslutning samt telefoni.

 Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 7) Vinduer på 4. sal mod Nørrebrogade

 Vi har modtaget tilbud om udskiftning af vinduer på 4. sal mod Nørrebrogade. Dette tilbud er indhentet, da vinduerne lige så godt kan blive udskiftet imens der er opstillet stillads (mens tagrenoveringen foregår). Det modtagne tilbud er accepteret og Janus kontakter firmaet.

 8) Hus lej eforhøjelse

 P.g.a. de mange dyre moderniserings/renoveringsprojekter varsles hus lej eforhøjelse. Varslingen udsendes af administrator, Bjarne Johnsen.

 9) Udskiftning af tag

 Licitation er færdig og vi har accepteret det billigste tilbud af de 4. Udskiftning af taget starter i baghuset (58 B & 58 C). I den forbindelse skal beboerne fra disse 2 opgange en tur op på deres loftsrum og sørge for, at håndværkerne kan arbejde forsvarligt. Umiddelbart bliver der tale om, at diverse opbevaringsmøbler, kasser m.m. fra loftsrummet, skal flyttes/fjernes mindst 1 meter fra det skrå tag.

 Janus udarbejder seddel til beboerne. Jan omdeler. Haster.

 10) Betaling af regninger

 Diverse regninger underskrevet

 11) Eventuelt

 Næste bestyrelsesmøde afholdes Tirsdag d. 20. april kl. 19.30 i beboerkælderen.

   Pernille køber ind til mødet.