REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NØRREBROGADE 58-58A-C

 

Andelsboligforeningen afholdt ordinær generalforsamling onsdag den 10 april 2002 kl. 19.30 i foreningens fælleslokale Nørrebrogade 58B, kælderen

Til stede var følgende:

Annemette Færch                        58, 3. tv.

Janus Hendrichsen                        58, 2. th.

Jan og Ulla Hølmkjær                        58C, 2. tv.

Peter Rosenkrands                        58A, 4. tv.

Leon Jensen                        58A, 1. th.

Pernille Brandt og Johannes Kristensen                        58B, 2. tv.

Charlotte Bunch                        58B, 1. tv.

Helen Andersen                        58B, 2. tv.

Michael Riis                        58A, 4. th.

Hans Djurhuus og Julie Hove-Jensen                        58B, 1. th.

Rasmus Eggen                        58C, 2. th.

Christian Andrees                        58, 4. tv.

Katrine Reinholt                        58B, st. tv.

 

Advokat Bjarne Johnsen (administrator)

 

 

Dagsorden

 

1.                                      Valg af dirigent

2.                                      Valg af referent

3.                                      Bestyrelsens beretning

4.                                      Godkendelse af årsregnskab og andelsværdi

5.                                      Ejendommens vedligeholdelsesstand og eventuelle moderniseringer.

6.                                      Indkomne forslag

7.                                      Godkendelse af budget og eventuel ændring af boligafgift

8.                                      Valg til bestyrelsen

9.                                      Eventuelt

 

 

 

1.                      Valg af dirigent

         Administrator Bjarne Johnsen blev valgt som dirigent.

         Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

 

2.                      Valg af referent

                      Foreslået og valgt blev Charlotte Bunch.

 

3.                      Bestyrelsens beretning

                      Bestyrelsens beretning forelå skriftligt.

Næstformand, Janus Hendrichsen uddybede vedrørende problemer med restauranten og nævnte, at der vil være mulighed for telefoni over Internettet.

 

4.                      Godkendelse af årsregnskab og andelsværdi

Bjarne Johnsen gennemgik det udsendte årsregnskab for 2001 i hovedtræk.

 

Foreningens indtægter var en smule større end budgetteret. Under udgifter ser man, at der er stor forskel på det budgetterede og realiserede for reparation og vedligeholdelse. Det skyldes, at der blev afsat kr. 510.000 ved den forrige generalforsamling, og hvis de trækkes fra de kr. 868.975 stemmer det overens med det budgetterede. Nettoresultatet viser, at der er brugt ca. kr. 500.000 mere, end der er kommet ind.

 

Driftsresultatet for 2001 er kr. –365.321.

 

Foreningens samlede resultat for 2001 efter betaling af prioritetsafdrag er kr. –514.812.

 

Foreningens egenkapital er på kr. 1.308.194

 

Bestyrelsen indstiller, at andelsværdien fastsættes til kr. 1.671,38 pr. fordelingstal (m²),  svarende til i alt kr. 6.103.880 for 3.652 m².

 

Årsregnskabet for 2001 og bestyrelsens forslag til andelsværdi blev enstemmigt godkendt. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

 

5.                      Ejendommens vedligeholdelsesstand og eventuelle moderniseringer

                      Peter Rosenkrands gennemgik tilbud fra Hovedstadens Byggeentreprise:

 

Hovedstadens Byggeentreprise har givet tilbud på at få lagt skiffertag på mansard delen af taget, udskiftning af resten af veluxvinduerne. Der er en del utætheder, og derfor vinder vi ikke noget ved at vente med dette. Desuden har vi tilbud på udskiftning af nedløbsrør, få lavet snestop, isolering af klubværelser og at få udskiftet den midterste karnap på baghuset, som er rådden. En rådgiver vil typisk koste ca. 10 % af prisen, men samtidig er man mere sikker på, at arbejdet udføres tilfredsstillende.

 

Vi er også nødt til at få udskiftet faldstammer på badeværelserne. Det er en fremskynding af tiårsplanen fra 2006 til 2002, som vi ligeledes finder nødvendig på grund af rust og tæring.

 

Vi har endnu ingen tilbud på faldstammer og der er ikke taget beslutning om entreprenør for tagarbejdet.

 

Alt i alt vil udgifterne løbe op i ca. kr. 2 millioner inkl. moms uden tagterrasser, rådgiver og karnap. Det skulle kunne laves uden huslejestigning, hvilken igen viser, hvor sund foreningens økonomi er.

 

Generalforsamlingen tilsluttede sig, at bestyrelsen må anvende kr. 2 millioner. til de angivne vedligeholdelsesarbejder.

 

6.                      Indkomne forslag

                      1. Ændring af ordensreglement

Et par ændringer og tilføjelser blev vedtaget – se bilag

                     

                      2. Brug af beboerlokalet

Mandag, tirsdag, onsdag torsdag samt søndag kan man  bruge beboerlokalet indtil til kl. 22.00

Fredag og lørdag  eller op til en fridag/helligdag kan lokalet bruges indtil kl. 23.00

1 gang månedligt i gennemsnit kan lokalet bruges til fødselsdagsfest eller lignende indtil kl. 24.00 og  her kan der undtagelsesvis spilles musik

Det mundtlige ændringsforslag til det skriftlige forslag blev vedtaget.

 

                      3. Ændringsforslag vedrørende overdragelse af andele

paragraf 14

d. ...Andelshaverne kan indstille indtil 10 navngivne personer (uprioriteret) til bestyrelsen...

 

Dette er en ændring fra 3 til 10, og vil ikke medføre mere arbejde, for de bestyrelses-medlemmer, som står for overdragelse af andele. Til gengæld er der en lidt større risiko for penge under bordet. Forslaget blev ikke sat til afstemning, da det ved en fejl ikke var udsendt rettidigt, men det vil blive taget op i tilfælde af en ekstraordinær generalforsamling.

 

 

                      4. Hovedforslag: gæsteværelse

Den nye bestyrelse skal undersøge, om det kan betale sig, at lave et af tørrelofterne i baghuset om til et gæsteværelse i forbindelse med udskiftning af tag og tagvinduer. Flere andre andelsforeninger har et gæsteværelse, som kan benyttes mod en lille sum penge, der blot dækker udgifterne. Dvs., at det ikke er med henblik på at foreningen skal tjene penge på det.

En vejledende afstemning viste, at 4 var for, 3 var imod og 6 stemte ikke.

 

                      5. Tagterrasser

Den nye bestyrelse laver forslag til tagterrasser i forbindelse med udskiftning af taget. En vejledende afstemning viste, at 7 var for, 5 imod og 1 tog ikke stilling. Et hurtigt overslag indikerede, at det kan betyde en huslejestigning på ca. 11-12 kr pr. kvadratmeter pr. år. Tagterrasser er en forbedring og ikke vedligeholdelse, og de vil derfor bidrage til en stigning af ejendommens værdi.

 

7.                      Godkendelse af budget og eventuel ændring af boligafgift

                      Administrator Bjarne Johnsen gennemgik ejendommens budget for 2002.

 

Til nogle særlige ting (nyt tag og faldstammer) skal der øremærkes kr. 2 millioner. De kr. 150.000, der er afsat til reparation og vedligeholdelse bliver stående til uventede reparationer og vedligeholdelse.

 

Foreningens driftsbudget giver med en uændret boligafgift, et overskud på kr. 301.300 og efter afdrag på prioritetsgælden med kr. 161.900 et nettooverskud på kr. 139.400. Heri er ikke medregnet de ovenfor omtalte øremærkede 2 millioner.

 

Drifts- og likviditetsbudget blev godkendt som angivet ovenfor.

 

8.                      Valg til bestyrelsen

                      Bestyrelsen består af:

 

Formand

Annemette Færch, Nørrebrogade 58, 3.t.v.

 

Bestyrelsesmedlemmer

Peter Rosenkrands, Nørrebrogade 58A, 4.t.v.

Charlotte Bunch, Nørrebrogade 58B, 1.t.v.

Jan Hølmkjær, Nørrebrogade 58C, 2.t.v.

Leon Jensen, Nørrebrogade 58A, 1.t.h.

Janus Hendrichsen, Nørrebrogade 58, 2.t.h.

Pernille Brandt, Nørrebrogade 58A, 2.t.v.

 

Bestyrelsessuppleanter

Julie Hove-Jensen, Nørrebrogade 58B, 2.t.h.

Christian Andrees, Nørrebrogade 58, 4.t.v.

 

9.                      Eventuelt

                      Bestyrelsen har omdelt skemaer vedrørende fremleje, idet bestyrelsen skal være underrettet, hvis man fremlejer sin lejlighed helt eller delvist.

                      Det blev indskærpet, at man skal ansøge bestyrelsen om at fjerne og genopbygge vægge, og vise med en tegning, hvad der er tale om. Det gælder også i forbindelse med vvs arbejde. Peter Rosenkrands har en oversigt fra 1995 over stuk, kaminer, vægge etc. for hver enkelt lejlighed.

 

Da dagsorden var udtømt, erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet, og takkede i den forbindelse for god ro og orden.

København, den   /   2002                       København, den   /   2002                       København, den   /   2002

 

_______________________                                            _____________________                            _____________________

Annemette Færch – formand                               Bjarne Johnsen – dirigent                              Charlotte Bunch - referent