Andelsboligforeningen Nørrebrogade 58 A-C

Referat af bestyrelsesmøde 9/10 – 2002

 

 

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat
 2. Gårdlaug
 3. Opfølgning på opgaver
 4. Meddelelser
 5. Salg af lejlighed
 6. Restaurant
 7. Projekter
 8. Telefoni
 9. Evt.

Ad 1.

Referatet blev gennemgået og godkendt

Ad 2.

Der var ingen repræsentant fra Gårdlauget

Ad 3.

Der mangler stadig et nummerskilt over porten til 58A-C – Leon finder det, Janus sætter det op

Elektriker har været her og ordnet det aftalte

Der mangler stadig udskiftning af pærer

Vi har intet svar fået tilbage fra maler/grafitti-firma om porten, og vælger en kraftig opstramning af aftalen hvor de får en skriftlig tidsfrist som de hvis de ikke overholder kan betragte som en automatisk opsigelse af aftalen.

Der mangler en papcontainer – Anne-Mette kontakter R98

Der vil blive udstedt skriftlige påbud om fjernelse af rod på trapperne – det er direkte ULOVLIGT at anbringe ting der ifølge brandmyndighederne – Peter gør det

Ad 4.

Der var ingen meddelelser

Ad 5.

Da Anne og Pontus fra 58 1 th har besluttet at flytte op på 58 4 tv skal deres andel sælges snarest. Der vil være eftersyn 20/10 og 21/10 kl 17-18. Der er allerede omdelt tilbud.

Ad 6.

Der har været afholdt møde med erhvervslejeren fra restauranten grundet utallige overtrædelser af reglement og aftaler. Mødet var noget kaotisk men havde følgende hovedtemaer:

 1. Overholdelse af åbningstider for varmt køkken (kl. 22)
 2. Overholdelse af generel åbningstid (kl. 24)
 3. Døre og vinduer skal være lukkede hele tiden ifølge miljølovgivningen for restaurationer
 4. Der skal ske en udskiftning af ventilationsanlæg for at undgå lugtgener

Bestyrelsen ønsker på nuværende tidspunkt allerede at påpege følgende:

-         det er ikke acceptabelt at beboere der registrerer ulovligheder eller overtrædelser bliver truet – det foregår til stadighed

-         Det er ikke acceptabelt at oversave vinduesrammer for at bortfjerne apparatur – ramme skal udskiftes – enten af restauranten selv eller for deres regning

-         Det er forbudt at bore i granitstenene på facaden – skader skal retableres

-         Der skal være mærkning for gasflasker der opbevares i restauranten

-         Ulovligt hul i ydervæg fra ikke godkendt ventilationshul skal retableres omgående

  Med baggrund i alt dette kan bestyrelsen ikke se nogen grund til at imødekomme nogle som helst

ønsker der måtte fremkomme fra restauratør som f.eks. ønsket om at udvide åbningstid eller lign.

  Ad 7.

Projekter

Tagterrassetilbuddet har været længe undervejs, da det er blevet afleveret til forkert modtager. Alle andele får omdelt brev hvor de skal tilkendegive skriftligt om de er interesserede i etableringen af en sådan, og dette vil danne grundlag for hvorvidt der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling hvor der skal tages stilling til forslaget eller om der ikke er nok interesserede.

  Udskiftning af faldstammer og stigstrenge

En længere debat om bestyrelsens holdning til dette spørgsmål mundede ud i følgende beslutninger:

-         Der skal både udskiftes stigstrenge og faldstammer, og faldstammerne skal være i rustfrit stål

-         Der er i opgørelsen af problemstillinger påpeget at vandrette ventilationsudkast er ulovlige. Da dette for en stor dels vedkommende er etableret af byfornyelsesselskabet skal det derfor undersøges om det var ulovligt på daværende tidspunkt, og om der derfor kan søges erstatning

-         Der ønskes klarhed over hvilke løsninger der kan  tilbydes for fælles ventilationsløsninger og under hvilke modeller finansieringen af disse kan ske

-         Det ønskes undersøgt det er økonomisk og praktisk fornuftigt at tage en opgang pr. år

-         Alle gennembrydninger af loft og gulv skal udbedres for andelsboligforeningens regning, men det foreslås at alle efter-reperationer herudover påhviler den enkelte andelshaver

-         Alle ulovlige lofter skal fjernes snarest

-         Alle rørkasser, nedsænkede lofter og spartling maling vil således blive pålagt den enkelte andelshaver

  Det anmodes at der afholdes separat møde med Byens tegnestue for at afklare flere af disse spørgsmål. Mødet afholdes 6/11 kl. 17.

  Ad 8.

Telefoni

Der arbejdes med et tilbud om etablering af fælles telefoni. Kabelnettet som er vores nuværende internetudbyder har et tilbud om telefoni til 50 kr./kvartal i abonnement og 15 øre/minut om dagen 8 øre/minut aften. Der udtrykkes bekymring om hvorvidt Kabelnettet kan tilbyde tilstrækkelig support og andre udbydere undersøges derfor også.

  Intet til evt.

  Næste møde 6/11 kl. 19.30 – Kage kaffe referat Pernille

  Ref. Janus