Andelsboligforeningen Nørrebrogade 58, 58 A-C

 

 

 

REFERAT

 

BESTYRELSESMØDE, DEN 31 OKTOBER 2001

 

 

Deltagere:  Annemette, Charlotte, Leon, Jan, Peter, (Lone, kom senere) Johs fra gårdlaug

 

Referent:   Peter

 

Dagsorden:

 

 1. Godkendelse af dagsorden

 2. Orientering fra gårdlaug

 3. Godkendelse af referat

 4. Opfølgning af opgaver

 5. Meddelelser

 6. Internetforbindelse

 7. Ansøgning om fjernelse af væg, 58, III.th.

 8. faldstammeudskiftning

 9. Brev til andelshavere, der ønsker at fremleje

 10. Dato for Juleglögg i  andelsforeningen

 11. Betaling af regninger

 12. Evt.

 

 

Referat:

 

ad. 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

 

ad. 2. Orientering fra gårdlaug

Johs oplyste, at porten til nr. 56 stadig var et problem. ”Gaderummet” er slæbt i Boligretten og før der kommer en afklaring af lejemålet, sker der ikke mere fra udlejers side. Andelsbestyrelsen fastholdt, at man ikke skulle godkende en overtagelse af porten, før den var fuldt reetableret.

 

Gårdlauget var stadig utilfreds med gårdmanden. Arbejdet vil blive udbudt på ny. Endvidere vil ABF. blive kontaktet.

 

Bestyrelsen kritiserede lauget for manglende opfølgning, af tidligere beslutning om indkøb af store blomsterkrukker til gården (beslutningen er fra forrige år). Johs lovede hurtig aktion.

 

Der blev udtrykt ønske om indkøb af en mindre grill til hjørnet ved nr 56.

 

ad. 3. Godkendelse af referat

Referatet blev godkendt.

ad. 4. Opfølgning af opgaver

Servicemand. Peter har talt med vores Servicemand. Vi har fået en del klager. Sker der ikke en forbedring snarest, vil bestyrelsen finde et andet servicefirma.

Papcontainere. Annemette har haft kontakt med R98 vedr. papcontainere. Vi får en tilbagemelding så snart opmåling har fundet sted.

Dyrehandel. Vand-problemerne i kælder er blevet mindre, vi afventer om det holder.

Dørskilte. Manglende skilte vil blive leveret den 2.11.

Restauranten. Annemette har talt med rest. De fremhæver, at de bortskaffer affalds-fedt ved at aflevere det til destruktion. Ligeledes kører ventilatoren altid - siger de - . Vi følger udviklingen. Rest. faldstamme er blevet forseglet, hvilket hjalp betydeligt. Det er blevet pålagt rest. at rykke deres facadebelysning ned. Lone & Annemette følger op.

Oversvømmelse. Vi har igen haft vand-problemer i cykel-kælderen. Bestyrelsen undersøger nedløbsrøret ved rest. – og checker ved næste regnbyge.

Tagrender. Der er forstoppelses-problemer i tagrenden ved porten til 58 A. Jan ringer til vvs.

 

ad. 5. Meddelelser

Annemette orienterede om  fagblade og brochurer modtaget af foreningen.

 

ad. 6. Internetforbindelse.

Der har været nogle misforståelser hos udbyder vedr. antal beboere der skulle tilsluttes. Leon har møde med firmaet i denne uge, hvorefter tingene skulle være på plads. Info. vil blive opsat snarest.

 

ad. 7. Ansøgning om fjernelse af væg, 58 III.th.

Tegning og beskrivelse blev godkendt og underskrevet til kommunen.

 

ad. 8. faldstammeudskiftning

Annemette har undersøgt om det var fordelagtigt, at udskifte faldstamme i 58 III.th. samtidig med igangværende arbejde i badeværelse. Dette blev vedtaget. Samtidig var der enighed om en rør-kvalitet i støbejern. Ligeledes vil der blive indhentet tilbud om senere samlet udskiftning.

 

ad. 9. Brev til andelshavere, der ønsker at fremleje

Punktet udskudt.

 

ad.10. Dato for juleglögg i andelsforeningen

Der vil blive serveret glögg mm. søndag, den 16 december kl. 1500.  Vi håber at se alle beboere.

Leon vil sætte en flot indbydelse op på opslagstavlerne !!!!

 

ad. 11. Betaling af regninger

Regninger blev underskrevet.

 

ad. 12. Evt.

Der blev fremført nogle problemer vedr. ændring af varmestreng i 58. Jan vil kontakte vvs.

 

 

Med venlig hilsen

 

Peter