REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NØRREBROGADE 58, 58A-C

Andelsboligforeningen afholdt ekstraordinær generalforsamling lørdag den 27. maj 2000 kl. 12.30 i foreningens fælleslokaler Nørrebrogade 58 B, kælderen

Til stede var følgende:

Annemette Færch 58, 3.t.v.

Lone Fuhrmann 58, 4.t.h.

Leon Jensen 58A, 1.t.h.

Charlotte Bunch 58B, 1.t.v.

Jan Hølmkjær 58C, 2.t.v.

Bent Christensen 58C, 1.t.v.

Janus Hendrichsen og Anne Bode 58, 2.t.h.

Helen Andersen 58B, 2.t.v.

Anne Beck Christensen og Pontus Bratt 58, 1.th.

Jørgen Håkansson 58C, 3.tv.

Sofia Plichta 58B, 1.th.

Ved fuldmagt John Pedersen 58C, 1.t.v.

Ved fuldmagt Thomas Thorup 58C, st.tv.

Ved fuldmagt Michael Riis 58A, 4.t.h.

Ved fuldmagt Ebbe Wolfing 58, 3.th

Janus Hendrichsen blev valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og at dagsordenen var i overensstemmelse med foreningens vedtægter

_______________________________________________________________________

Dagsorden

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent.
  3. Vedtagelse af ændring til vedtægternes 14 d, jf. referat af generalforsamlingen afholdt den 27.4.00, hvor forslaget blev vedtaget 1. gang.
  4. Forslag om etablering af en røgsuger på skorstenen 58, 58 A, med henblik på at afhjælpe trækproblemer i denne. Det foreslås, at foreningen afholder udgiften til etablering og drift af røgsugeren. Etableringsudgift ca. kr. 16.000,00 + moms. Årlig driftsudgift max. kr. 525,00 (drift 24 timer i døgnet, 365 dage om året).
  5. Forslag til indretning af motionsrum, jf. referat af generalforsamlingen den 27.4.00.

________________________________________________________________________________

 

2. Valg af referent

Foreslået og valgt blev Charlotte Bunch.

3.Ændring til vedtægternes 14 d

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

 

4. Forslag om etablering af en røgsuger

Efter en diskussion om, hvorvidt de enkelte andelshavere skal have lov til at pille deres kaminer ned efter tilladelse fra bestyrelsen og evt. overskud ved salg af dem skal gå til foreningen, om kamingruppen skal betale selv, om forsikringen dækker ved brand/røgskader etc., blev det besluttet at trække forslaget tilbage og komme med et alternativt forslag til endnu en ekstraordinær generalforsamling til den næste arbejdsdag efter sommerferien. Det går ud på, at andelsforeningen betaler for røgsugeren, men at kamingruppen betaler et beløb oven i boligafgiften for den, samt at forsikringsforholdene bliver undersøgt til bunds. Desuden skal det afklares om andre (i 58A t.v.) er interesserede i at bruge deres kaminer.

5. Forslag til indretning af motionsrum

Forslaget blev trukket tilbage i håb om, at man kan finde et bedre egnet lokale til aktiviteterne.

Da dagsorden var udtømt, erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet, og takkede i den forbindelse for god ro og orden.

 

 

København, den / 2000 København, den / 2000 København, den / 2000

 

 

_____________________ _____________________ ______________________

Annemette Færch - formand Janus Hendrichsen Charlotte Bunch - referent