REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NØRREBROGADE 58, 58A-C

Andelsboligforeningen afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 27. april 2000 kl. 19.00 i foreningens fælleslokaler Nørrebrogade 58 B, kælderen

Til stede var følgende:

Annemette Færch.................................................................................................58, 3.t.v.

Lone Fuhrmann....................................................................................................58, 4.t.h.

Leon Jensen og Vibe Spelling..............................................................................58A, 1.t.h.

Pernille Brandt og Johannes Kristensen..............................................................58A, 2.t.v.

Peter Rosenkrans.................................................................................................58A, 4.t.v.

Charlotte Bunch....................................................................................................58B, 1.t.v.

Jan og Ulla Hølmkjær...........................................................................................58C, 2.t.v.

Rasmus Eggen......................................................................................................58C, 2.t.h.

Michael Riis...........................................................................................................58A, 4.t.h.

Bent Christensen...................................................................................................58C, 1.t.v.

Thomas Thorup.....................................................................................................58C,st.t.v.

Anne Christine Schmidz og Mark Moust Kristensen..............................................58A, 3.t.h.

Janus Hendrichsen................................................................................................58, 2.t.h.

Helen Andersen.....................................................................................................58B, 2.t.v.

Ved fuldmagt John Pedersen................................................................................58C, 1.t.v.

Ved fuldmagt Mette Kjøbek Larsen……………………………………………………58A, 2.t.v.

Ved fuldmagt Katrine Reinholt…………………………………………………………58B, st.t.v.

Ved fuldmagt Anne Beck Christensen og Pontus Bratt……………………………..58, 1.t.h.

Administrator Bjarne Johnsen blev valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og at dagsordenen var i overensstemmelse med foreningens vedtægter

_______________________________________________________________________

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Godkendelse af årsregnskab og andelsværdi
  5. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse
  6. Ejendommens vedligeholdelsesstand og eventuelle bemærkninger
  7. Forslag (se vedlagte bilag)
  8. Valg af bestyrelse
  9. Eventuelt

________________________________________________________________________________

2. Valg af referent

Foreslået og valgt blev Charlotte Bunch.

3. Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning forelå skriftligt.

Formanden uddybede om overdragelse af andele, at bestyrelsen fortsætter med at være involveret i overdragelsen, men at den ikke vil agere bussemand ved tvister. Forhåbentligt vil dette undgås i fremtiden med vores nye administrator og vurderingsmand.

Beretningen blev taget til efterretning.

4. Godkendelse af årsregnskab og andelsværdi

Bjarne Johnsen gennemgik det udsendte årsregnskab for 1999 i hovedtræk.

Der blev brugt en del mindre i reparation og vedligeholdelse end budgetteret, idet en del arbejde først er kommet / kommer i gang i 2000 eller senere.

Det beløb, der bliver indbetalt til grundejernes investeringsfond, udbetales igen, når foreningen har færre end 3 beboelseslejelejligheder (i øjeblikket har vi 4), eller når foreningen anvender meget på udvendig vedligeholdelse.

Driftsresultatet for 1999 er kr. 221.886,00 mod budgetteret kr. 28.000,00.

Foreningens samlede resultat for 1999 bliver kr. 94.335,00 mod budgetteret kr. -99.600,00 efter afdrag på prioritetsgælden med kr. 127.551,00.

Foreningens største gældspost er fortsat ejendommens prioritetsgæld, der udgør kr. 10.144.104,00.

Foreningens egenkapital er på kr. 1.692.844,00.

Stigende vedligeholdelsesudgifter holder andelskronen nede, hvorimod investeringer (f.eks. tagterasse) vil få andelskronen til at stige. Tidligere generalforsamling har besluttet en jævn stigning i andelsværdien.

Med baggrund i ovennævnte indstiller bestyrelsen, at andelsværdien fastsættes til kr. 1.542,24 x andelenes fordelingstal pr. 31.12.1999, svarende til i alt kr. 5.632.247,00.

Årsregnskabet for 1999 og andelsværdi som skitseret ovenfor blev enstemmigt godkendt, og revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

5. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse

Administrator Bjarne Johnsen gennemgik ejendommens budget for 2000.

Foreningens driftsbudget giver med en uændret boligafgift, et overskud på kr. 5.900,00 og efter afdrag på prioritetsgælden med kr. 138.100,00 et nettounderskud på kr. -132.200,00.

Drifts- og likviditetsbudget blev godkendt som skitseret ovenfor.

6. Ejendommens vedligeholdelsesstand og eventuelle bemærkninger

Formanden gennemgik vedligeholdelsesplanen for 2000.

Vi skal have vedligeholdt for- og baghusets sydvestvendte facader (vinduer slibes og males, sålbænke og gesimser repareres). Til det har vi modtaget tilbud fra Linddal, der i øjeblikket maler vores bagtrapper, på knapt kr. 90.000,00 inkl. moms ex. stilladser, og et tilbud fra Holm på kr. 120.000,00 inkl. moms og stilladser. Hver facade vil tage ca. 2 uger at vedligeholde.

De nordøstvendte facader kan vente et par år endnu.

For at undgå indbrud og nysgerrige sjæle, vil der blive pålagt håndværkerne at fjerne de nederste stiger til stilladserne.

Faldstammer og stigstrenge skal udskiftes i badeværelser i år eller næste år i både for- og baghus. Det vil koste ca. kr. 500.000,00.

Københavns Tagenterprise, som har lagt det flade tag på, har været ude og se på tag og tagvinduer. 5 - 7 tagvinduer er gennemtærede og skal udskiftes nu. Resten må udskiftes, når skifertaget skal udskiftes om ca. 5 år.

Der vil blive indhentet tilbud på at få forskønnet underfacaden mod Nørrebrogade. Bestyrelsen vil gerne have den bragt tilbage til det oprindelige rå granitmus, dvs. få fjernet cementplader og skilte, sandblæst samt ordnet indgangspartiet til 58. Et tilbud er indhentet fra murerfirmaet PWJ på kr. 69.300,00 ex. moms. Mure og puds er i god stand. Der skal forhandles med erhverslejerne om, hvad der skal op i stedet for deres gamle skilte.

Hvis man ikke har isoleret stigstrengene - de tynde rør i køkkener og evt. i gang i forhus - kan man få udleveret gratis isolering ved henvendelse til Jan Hølmkjær.

7. Forslag (se vedlagte bilag)

1. Forslag til ændring af vedtægternes §14 d, vedrørende overdragelse af andele.

Ideen bag forslaget er at begrænse mulig handel med pladser på den eksterne liste.

Forslaget blev omformuleret til:

§14. Ønsker en andelshaver at fraflytte sin bolig, sker overdragelsen i følgende rækkefølge:

d. Til personer, der bliver indstillet af andelshaverne i den rækkefølge, andelshaverne står på den eksterne venteliste hos bestyrelsen. Andelshaverne kan indstille indtil 3 navngivne personer (uprioriteret) til bestyrelsen. Kun én gang om året pr. 1. maj kan denne indstilling ændres. Hvis man ikke indstiller nogen, mister man sin indstillingsret dette år. Man beholder dog sin anciennitet på den eksterne ventelist. Når en indstillet har overtaget en andel, rykker den andelshaver, der har indstillet vedkommende nederst på listen. Flere personer, der i fællesskab har brugsret til en andel, er kun berettiget til at indstille tre personer til sammen.

Alle tilstedeværende (14) stemte for forslaget, men det er under 2/3 af samtlige medlemmer (28). Derfor tages forslaget op igen til den ekstraordinære generalforsamling til endelig vedtagelse d. 27.5.00 kl. 12.30.

2. Forslag til ændring af regler omkring arbejdsdage.

I stedet for at straffe, når man ikke deltager, belønnes man med gratis bespisning ved deltagelse. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

I år bliver der 2 arbejdsdage: lørdag den 27. maj og lørdag den 9. september.

3. Forslag til indrettelse af motionsrum.

Man forudså problemer med udluftning og ønskede mere information om, hvor mange der reelt er interesserede i at bruge et motionsrum, udgifter til nøgle, mekanisk udsugning og evt. maling og gulvbelægning. Vibe Spelling og Charlotte Bunch vil arbejde videre med forslaget.

Forslaget bliver derfor taget op igen til evt. vedtagelse ved den ekstraordinære generalforsamling.

4. Forslag om omlægning af foreningens lån.

Foreningen har to lån: Et på 6,5 millioner til 9% med rentesikring og et kontantlån på 3,5 millioner til 6,2% i rente.

Vi kan omprioritere ved enten at forkorte lånetiden eller nedsætte ydelserne. Formålet vil være at sænke renteudgiften.

Der er en ny type lån, som kaldes flexlån/rentetilpassede lån, hvor renten kan ændres en gang om året. Denne type rente er typisk lavere end renter aftalt over længere perioder. Bjarne Johnsen anbefaler 25 års lån med fast ydelse (også kaldet stesolidlån) og har indhentet tilbud på omlægning af de to lån. Forskellen er lille i ydelsen men markant i renten, der er ca. kr. 100.000,00 mindre per år (afdragsbyrden ca. kr. 100.000,00 højere). Risikoen er, at renten kan stige, således at forskellen til forsvinde - det vil ske ved ca. 1% rentestigning.

Bestyrelsen fik bemyndigelse til at træffe afgørelse om evt. omlægning af lånene, og der var generelt enighed om at vente et ½ års tid.

5. Forslag til renovering af underfacade til Nørrebrogade:

Forslaget blev vedtaget.

6. Forslag til udskiftning af tagvinduer i for- og baghus.

Forslaget blev vedtaget.

8. Valg af bestyrelse

Bestyrelsen består af:

Formand

Annemette Færch, Nørrebrogade 58, 3.t.v.

Bestyrelsesmedlemmer

Peter Rosenkrands, Nørrebrogade 58A, 4.t.v.

Eva Charlotte Bunch, Nørrebrogade 58B, 1.t.v.

Jan Hølmkjær, Nørrebrogade 58C, 2.t.v.

Janus Henriksen, Nørrebrogade 58, 2.t.h.

Leon Jensen, Nørrebrogade 58 A 1.th.

Bestyrelsessuppleanter

Lone Fuhrmann, Nørrebrogade 58, 4.t.h.

Pernille Brandt, Nørrebrogade 58A, 2.t.v.

9. Eventuelt

Et forslag vedrørende udsugningsanlæg til skorsten i 58 t.v. således, at kakkelovne i 4 lejligheder kan anvendes, blev fremsat for sent. Anlægget vil koste kr. 17.000,00 ex. moms og el. Forslaget tages op til den ekstraordinære generalforsamling.

Da dagsorden var udtømt, erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet, og takkede i den forbindelse for god ro og orden.

København, den / 2000 København, den / 2000 København, den / 2000

 

_____________________ _____________________ ______________________

Annemette Færch - formand Bjarne Johnsen - dirigent Charlotte Bunch - referent