Referat af bestyrelsesmødet d. 22/3 00.

Tilstede: Charlotte, Jan, Leon, Peter, Thomas og Annemette.

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden.

2. Gårdlaug.

3. Godkendelse af referat.

4. Meddelelser.

5. Opfølgning siden sidst.

6. Bestyrelsens beretning.

7. Fremlæggelse af projekter.

8. Punkter til generalforsamling.

9. Regninger.

10.Evt.

Ad.1

Dagsordenen blev godkendt.

Ad.2

Ingen tilstede fra gårdlauget.

Ad.3

Referatet blev godkendt.

Ad.4

Dørskilte - Leon kontakter de forskellige andelshavere, der kun har en lap papir som skilt om at få udskiftet til egentlige dørskilte.

Der opsættes dørskilt på døren til viceværtsrummet i porten, 58A, Annemette.

Janus, 58,2 th, ønsker indlagt stærk strøm indlagt. Hvem ansvarlig?

Der har været lukket for vandet gr. nye haner hos 58, 4 tv. For fremtiden skal bestyrelsen kontaktes og foreningens VVS-mand skal benyttes ved større VVS-arbejder.

Der er gået nogle ruder. Annemette har kontaktet glarmesteren.

Gammel maleropgave afklares, Jan.

Charlotte har været på kursus om andelsoverdragelse, det var knaldgodt.

Den ny ABF-håndbog er på trapperne, Charlotte anskaffer dem.

Brevveksling ang. huslejetilgodehavende, Peter.

Stærkstrøm op i 58B i næste uge, Peter.

Kloak ud for 56 i gaden sandsynligvis stoppet, siver ind i kælder hos dyrehandleren, Peter.

Indkaldelse til generalforsamling i ABF, ingen kan deltage.

Ad.5

Nogle vinduer i 58 B utætte i kraftig regn - Hovedstadens Tagentreprise spørges, Peter.

Manglende vinduessikringer hos Ole og Kathrine, Jan.

Beboerlokalet, der mangler forskellige småting, Annemette køber. Kigger også på evt. tæpper til ophængning.

Igen fugt i cykelkælderen.

Ad.6

Vi gennemgik udkastet, der var ikke de store kommentarer.

 

Ad.7

Forslag til generalforsamlingen stillet af bestyrelsen (bliver sendt ud på skrift sammen med indkaldelsen):

- Ændring af vedtægternes § 14 d. vedr. ekstern venteliste, et kompromisforslag i forlængelse af sidste års diskussion.

- Ændring af reglerne for deltagelse i arbejdsdage.

- Oprettelse af motionsrum i kælderen ved siden af vaskekælderen.

Forslag til projekter på ejendommen:

- Isolering af varmtvandsrør for at begrænse varmetabet, Leon og Jan afklarer økonomien idet.

- Vedligeholdelse af vinduerne på de to facader, der skaffes tilbud hjem incl. stillads. Peter og Thomas.

- Underfacaden mod Nørrebrogade, pris ca.30-50.000kr. ifølge PWJ. Der arbejdes videre med forslaget. Peter. Annemette forespørger vores skiltefirma, om de vil være med til at designe et par forslag til skiltningen.

- Opsætning af radiatorer i køkkenerne i baghuset. Det viser sig at koste 5000,-kr. pr. installeret radiator, hvorfor bestyrelsen vurderer, at der er andre ting vi bør prioritere højere. (En el/olieradiator koster 500-1000kr.)

- Kamingruppen har rejst et forslag om, at ejendommen betaler installeringen af sug på skorstenen i 58, th. Bestyrelsen mener ikke foreningen skal betale dette. Såfremt det ønskes rejst på generalforsamlingen, må kamingruppen stille forslaget.

- Udskiftning af tagvinduer, Hovedstadens Tagentreprise har været ude for at se på dem og afgiver et tilbud. Peter.

Omprioritering af lån, Jan kontakter administrator for andre forslag, og Peter kontakter revisor for kommentar på de stillede forslag.

Ad. 8

Dagsorden blev sammensat. Peter taler med administrator.

Ad. 9 Regninger underskrevet.

Ad.10

Intet.

Ref. Annemette