Andelsboligforeningen  Nørrebrogade 58, 58 A-C

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde den 1 november 2000

 

 

Tilstede:      Annemette, Charlotte, Janus, Leon og Peter

 

Referent:     Peter

 

Dagsorden:

 

1.   Orientering fra gårdlauget

2.   Godkendelse af dagsorden

3.   Godkendelse af referat

4.   Opfølgning af opgaver

5.   Meddelelser

6.   Lodtrækning af loftsrum

7.   Tagvinduer

8.   Maling af facadevinduer

9.   Gl. vanskade konstateret hos 58 A, 4.th.

10. Solceller i tag

11. Samtaleanlæg

12. Betaling af regninger

13. Evt.

 

 

Ad. 1: Johs. havde fravær

 

Ad. 2: Dagsorden blev godkendt

 

Ad. 3: Referat blev godkendt

 

Ad. 4: Der blev drøftet renovering af underfacaden. (udskiftning af vinduespartier) Flere tilbud blev fremlagt – og valget faldt på firmaet ”PWJ”. Det blev dog besluttet at fremhæve, at tilbuddet ”skal holde”.

                    

                     Peter orienterede om den hidtidige renovering. Der blev diskuteret farver og mangler ved arbejdsgangen. for nærværende mangler der en godkendelse af farver fra en arkitekt i plandirektoratet.

                    

                     AF. har igen problemer med deres svingdør til Nørrebrogade. Mette kontakter serviceafdelingen hos PWJ.

 

                     I forbindelse med renovering af bagtrapperne, mangler nogle af dørene at blive kantmalet. Dette skal beboerne selv gøre. Der kan afhentes små dåser maling hos Leon, ellers bliver de udleveret i forbindelse med foreningens ”julehygge den 12 dec.

 

                                                                                      

Ad. 5: Værksted: Janus har indrettet et lille værksted i kælder til forhuset. interesserede brugere/lånere kontakter Janus.

                     Vedtægter: Vores vedtægter er blevet opdateret på diskette. Nyt optryk vil blive omdelt snarest.

                     Kurser: De enkelte bestyrelsesmedlemmer er blevet tilmeldt kurser ved ABF.

                     Tilskud: Mette undersøger tilskud til lavenergiglas til udskiftning af facadevinduer.

Sparepærer: Claus igangsættes med udskiftning til energisparepærer – hvor der er ”noget at hente”.

Ad. 6:

Der blev trukket lod om ledige loftsrum i forhuset. De heldige er blevet underrettet. I forbindelse med registreringen af loftsrum, blev der konstateret to loftsrum uden vedkendte brugere  (     nr. 7 og 10 ). Disse rum er nu - efter en frist – blevet åbnet, og vil blive ryddet snarest.

 

Ad. 7: Der vil blive udskiftet nogle utætte loftvinduer i midten af december. De berørte beboere vil blive underrettet om aflevering af nøgler til loftsrum i begyndelsen af dec.

 

Ad. 8: Foreningen skal, ifølge vedligeholdelsesplanen, male facadevinduesfag senest 2001. Bestyrelsen har i den forbindelse indhentet forskellige tilbud. Vi valgte ”Kommune –teknik, som var det billigste, og vil efterfølgende indhente nærmere specifikationer på arbejdet.

 

Ad. 9: En gammel vandskade er blevet konstateret i 58 A, 4 th.. Skaden udspringer fra loft. Leon tjekker sagen.

 

Ad. 10: I forbindelse med energispareforanstaltninger, har bestyrelsen diskuteret solceller på tag. Janus undersøger tilskudsordning fra Københavns Energikontor, endvidere holder bestyrelsen udviklingen under obs.

 

Ad. 11: Samtaleanlægget i 58 C, virker ikke tilfredsstillende. Leon udsender skrivelse til beboerne, hvorefter alle fejl bliver ordnet samlet.

 

Ad. 12: Regninger blev underskrevet.

 

Ad. 13: Nyt møde mandag den 4 dec. kl. 19.30. –  Mette dækker bord.