REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

DEN 21.AUGUST 2000 KL. 19.30 I BEBOERRUMMET

 

Deltagere Annemette, Jan, Leon, Janus, Peter og Charlotte

Afbud  Ingen

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Gårdlaug
 3. Behandling af lejlighedssalg/-bytte
 4. Godkendelse af referat
 5. Opfølgning
 6. Facaderenovering
 7. Tagrender
 8. Ventelister
 9. Vurderingsregler
 10. Arbejdsdage
 11. Godkendelse af ombygning
 12. Evt.
 13. Underskrivelse af regninger

 

ad 1)

Godkendt

 

ad 2)

Tilstede var gårdlaugsrepræsentant Johannes Kristensen.

-         Gårdlauget erkender at have ført en lidt for lemfældig kommunikation, og vil i den kommende periode forbedre dette gennem hyppigere udgivelse af meddelelser.

-         Til gårdlaugsarbejdsdag lørdag d. 2/9 vil der blive lavet følgende: nye tørrestativer, fastgørelse af cykelstativerne og sand ved petanquebane skal ryddes op/banen oprettes. Se opslag om dette.

-         Der har været en del problemer med larm fra Gaderummet, løsgående hunde + div. Der er fremsendt et brev. Man har på nuværende tidspunkt et rimeligt forhold til foreningen

-         Bestyrelsen for AB 58 stiller forslag om mere beplantning + nye krukker med blomster i forskellige farver, samt nyt træ (er besluttet tidligere)

-         Gårdlauget vil etablere dørlukker på gitterport for at den ikke skal stå åben

 

ad 3)

Lejlighedssalg/-bytte blev drøftet. I den forbindelse blev punkt 9) også inddraget, og det blev besluttet at lade Janus og Charlotte, som står for lejlighedssalg, drøfte behovet for udarbejdelse af tillæg til vurderingsregler i foreningens nuværende tillæg.

 

ad 4)

Erhvervslejere:

Det blev afklaret at erhvervslejerens eksisterende lejekontrakt var juridisk gyldig indtil en ny er udarbejdet, da den bygger på et bytte.

Erhvervslejerne har erklæret sig tilfredse med ny ordning, hvor de er i direkte kontakt med administrator ved fejl og mangler.

Utætte vinduer i 58B:

Jan kontakter vinduesfirma vedr. utætte vinduer – Hvis nogle har problemer med deres vinduer kan de kontakte Jan vedr. dette

Loftsrum forhus:

Peter laver opslag om aflåste loftsrum der ikke tilhører nogen. Ubenyttede loftsrum vil blive udloddet til interesserede

Loftsrum baghus:

Charlotte ser på fordeling af loftsrum i baghuset, således at der er 1 pr. beboer. Tørrerum for enden er fælles og må IKKE aflåses

Personsag vedr. varmeapparatrørføring endnu ikke afsluttet – der afventes.

Renovation:

Anne Mette kontakter igen R98 for afklaring af nøgleproblematik

 

ad 5)

Postkasser:

Leon laver skrivelse til rundsending vedrørende tilbud om opgangsmonterede postkasser, som der tidligere er blevet omdelt skrivelse om. Der skal være 100% tilslutning til et sådant forslag, hvorfor det er nødvendigt med tilbagemeldinger fra ALLE hvis forslaget skal vedtages.

 

ad 6)

Renovation af underfacade på forhuset

Renovation af underfacade på forhus påbegyndes i uge 36 og løber frem til uge 39. Alle de monterede plader nedtages og den bornholmske granitfacade blotlægges og afrenses. Der vil foregå en reparation af sålbænke for de nederste vinduer. Der vil blive etableret sluser ind til opgange/port og erhvervslejere.

Der er udarbejdet et udkast til koncept for renovationen som alle bifaldt. Der bygges på et enkelt koncept med en ensartet skiltning og 1 stk. uoplyst udhængsskilt til hver erhvervslejer. Der er afholdt møde om konceptet med erhvervslejere, og der afholdes endnu et møde når det endelige pristilbud for skiltningen foreligger.

 

Vinduesmaling på sydvendte facader planlagt til udførelse næste sommer. Drøftes på næste bestyrelsesmøde.

 

ad 7)

Tagrender skal gennemgås – Anne Mette ringe til VVS

 

ad 8)

Ventelisten er nu oprettet og alle afleverede navne bliver opført i oversigt af Anne Mette

 

ad 9)

Se under pkt.3)

 

ad 10)

Næste arbejdsdag og den hidtidigt aftalte ekstraordinære generalforsamling aflyses pga. sammenfald med gårdlaugets arbejdsdag.

 

ad 11)

Godkendt

 

Næste bestyrelsesmøde 25/9 kl. 19:30. Jan sørger for Kaffe/Kage.