Referat af ordinær generalforsamling i

A/B Nørrebrogade 58 – 58A-C

 

Andelsbologforeningen afholdt ordinær generalforsamling

Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i foreningens beboerkælder.

 

Til stede var følgende:

Mai-Britt Metzon, 58 3. th

Pernille Brandt, 58 A, 2. tv.

Zofia Plichta, 58C 1. th.

Vibe Spelling, 58A, 1. th.

Jan Hølmkjær, 58B 2. tv.

Annemette Færch, 58, 3. tv.

Charlotte Bunch, 58, 4. th.

Michael Riis, 58A, 4. th

Karl Pontus Bratt, 58, 4. tv.

Peter Rosenkrands, 58A, 4. tv.

Dorte Kreutz, 58, 1. tv.

Morten Guldorg, 58B, st.tv

Leo Milgrom, 58, 2. th

Henrik Ø. Andersen, 58 A, 3. th.

Vibe Spelling, 58A, 1. th.

Malene Thøgersen, 58B, st. th.

Mikala Movin, 58B, 2. th.

Thomas Binder, 58C, st. tv.

 

 

 

Fuldmagter fra følgende andelshavere:

John Pedersen, 58C, 1. th.

Eugenia Pelc, 58C, st. th.

Claus Krag og Merethe Reinholdt, 58A, 2. th.

Christian Stab, 58C, 1. tv.

 

 

Formand Annemette Færch bød velkommen til de fremmødte og foreslog som dirigent, foreningens administrator Bjarne Johnsen.

Dirigenten konstaterede herefter at generalforsamlingen var lovligt indkald, beslutningsdygtig jf. vedtægterne og at dagsordenen også er i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

 

Dagsorden:

1)     Valg af dirigent

2)     Valg af referent

3)     Bestyrelsens beretning

4)     Godkendelse af årsregnskab og andelsværdi

5)     Ejendommens vedligeholdelsesstand og evt. moderniseringer

6)     Indkomne forslag:

7)     Godkendelse af budget og evt. ændring af boligafgift.

8)     Valg af bestyrelsen

9)     Eventuelt.

 

Ad 1): Bjarne Johnsen blev valgt som dirigent

 

Ad 2): Pernille Brandt blev valgt som referent.

 

Ad 3): Bestyrelsens beretning:

Formanden gennemgik den skriftlige beretning, som alle andelshavere på forhånd har modtaget.

Beretningen blev taget til efterretning.

 

 

Ad 4) Godkendelse af regnskab og andelsværdi.

Bjarne Johnsen gennemgik regnskabet.

Årets resultat er -1.621.148 kr. Dette skyldes at faldstammeprojektet blev dyrere end budgetteret. For 2008 var der budgetteret med et underskud på 1.365.000 kr. i 2009.

Aktiver i alt: 63.557.629 kr., faldet skyldes at den offentlige ejendomsvurdering er faldet jf. nedenfor.

Likvid beholdning: 355.307 kr.

Gældsforpligtelser: 10.496.071 kr.

Egenkapital: 50.561.558 kr.

Ejendommens offentlige vurdering pr. 63.000.000 kr. (ved sidste GF 70.000.000 kr)

 

Andelskronen fastsættes til 12.600 kr. pr. m2. (som i 2008).

 

Regnskabet er godkendt af revisor uden bemærkninger

 

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

 

Andelsværdien på 12.600 kr. blev godkendt.

 

Ad 5) Ejendommens vedligeholdelsesstand og evt. moderniseringer.

Ejendommens vedligeholdelsesplan er omdelt til alle andelshavere inden mødet.

 

Isolering af brystninger og udskiftning af radiatorer skal ordnes samtidig. Arbejdet opprioriteres.

 

Vedligeholdelsesplanen blev gennemgået.

Generalforsamlingen godkendte vedligeholdelsesplanen

 

Ad 6) Indkomne forslag:

 

Forslag 1:

Forslag til generalforsamlingen indsendt af Michael Riis m.fl. vedr. initiativer der forbedrer varmekomfort i yderlejlighederne.

Forslaget er omdelt til alle andelshavere.

 

For at imødekomme forslagsstillerne blev arbejdet med isolering af brystninger og udskiftning af radiatorer opprioriteret, jf. pkt. 5. Denne løsning kunne godkendes af generalforsamlingen, idet den kommer alle beboere til gode.

 

Forslaget blev bragt til afstemning:

For stemte 5 og imod stemte 10.

 

Forslag 2:

Ændring af ventelisteregler. Forslag fremsat af bestyrelsen.

Forslaget er omdelt til alle andelshavere, men desværre ikke rettidigt. Derfor kan det ikke umiddelbart vedtages af generalforsamlingen.

Bestyrelsen vil dog efterleve forslaget, og undlade at rundsende de obligatoriske indstillingslister pr. 1.5.09.

 

Andelshavere der ønsker at gøre indsigelser mod dette skal henvende sig hos bestyrelsen senest 3 uger efter offentliggørelse af referatet.

 

Forslag 3:

Altaner: Arkitektens forslag til altaner blev fremlagt. Der er ikke indhentet tilladelser til opsætning, og Generalforsamlingen har heller ikke taget endelig stilling i sagen, blot givet tilladelse til at indhente forslag.

Det er muligt at opsætte altaner på bagvanter (ikke over naboskel) på bagsiden af forhuset, og på forsiden og bagsiden af baghuset.

Prisen afhænger af altanernes størrelse, men ligger på 100.000-150.000 kr. pr. altan.

Finansiering kan se ved privat optagelse af lån eller ved at foreningen optager lån og de andelshavere, der får altaner derved stiger i husleje.

 

Hvis der er interesse blandt andelshaverne for at arbejde videre med sagen, kan man henvende sig til bestyrelsen som vil hjælpe med at få sammensat en arbejdsgruppe, der kan gå videre med arbejdet.

 

Der var 5 andelshavere der viste interesse for sagen: Dorte, Annemette, Charlotte, Pontus og Pernille

 

Ad 7): Godkendelse af budget og ændring af boligafgift:

Bjarne Johnsen gennemgik budgettet, herunder forslag om uændret boligafgift i 2009 i forhold til 2008.

 

Beslutning:

Budgettet blev godkendt.

Boligafgiften fastholdes på niveauet der blev godkendt i 2008

 

 

Ad 8) Valg af bestyrelsen:

Formand Annemette Færch genopstiller ikke.

Pernille Brandt genopstiller ikke.

 

Den nye bestyrelse ser således ud:

 

Formand:

Thomas Binder

 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Jan Hølmkjær

Mai-Britt Metzon

Peter Rosenkrands

Morten Guldborg

Loe Milgrom

Dorte Kreutz

 

Suppleanter:

Charlotte Bunch

Vibe Spelling

 

Formand Thomas Binder blev nyvalgt

Jan Hølmkjær genopstillede og blev genvalgt

Mai-Britt Metzon genopstillede og blev genvalgt

Peter Rosenkrands genopstillede og blev genvalgt

Morten Guldborg var suppleant i sidste periode, nu nyvalgt til bestyrelsen

Leo Milgrom genopstillede og blev genvalgt.

Dorte Kreutz er nyvalgt

 

Ad 9) Eventuelt.

 

Der er indkøbt en ny gas-grill til tagterassen. Alle opfordres til at rengøre grillen efter brug og dække den til. Den gamle grill blev 6 år.

 

Gårdlav:

Der er forslag om at grusbanen nedlægges, og at der i stedet etableres legeplads. Der tænkes på alle aldersgrupper, når der tages initiativer i gården.

 

Cykelskure er det store stridspunkt i gårdlavet.

 

Det har været et økonomisk hårdt år for gårdlavet pga. de to konkurser blandt medlemmer.

 

Græsset slides voldsomt, der hvor der er opstillet fodboldmål. Målene er mobile og flyttes af samme årsag lidt rundt for at fordele belastningen.

 

 

Mødet sluttede kl. 21.30.

 

Referent: Pernille Brandt