Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 10. august 2010

 

Fremmødte: Thomas B., Jan, Mai-Britt, Thomas, Dorte og Morten

Afbud:  Peter

 

1.       Godkendelse af dagsorden

Godkendt

 

2.       Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Godkendt

 

3.       Meddelelser

 

·         Døren til trappeopgangen i 58B er gået i stykker. Mai-Britt får fat i en snedker til opgaven.

·         Døren til beboerlokalet kan ikke aflåses. Dorte har snakket med Noah om at få den ordnet.

·         Porten virker ikke altid. Mai-Britt får elektrikeren fra dørtelefonsystemet til at kigge på knappen til porten.

·         Der er stadig problemer nogle steder med dørtelefonsystemet. Disse problemer skal meldes ind til Mai-Britt og problemet skal beskrives i alle enkeltheder i henvendelsen.

 

4.       Status vedrørende radiatorudskiftning

Alle radiatorer i 58 bliver pillet ned i uge 32 og i 58A i uge 33. Den ønskede individuelle gennemgang af alle lejlighederne er ikke blevet gennemført, men det prøver Thomas at få Myllin til at gennemføre alligevel.

Alle der skal have udskiftet radiatorer skal selv have aflæst målerne inden de pilles ned. Disse oplysninger skal sendes til Brunata (målernr./aflæsning af brugte enheder). Husk også at gemme disse data selv.

Der er byggemøde første gang onsdag d. 18. august om morgenen klokken 8, hvor Thomas B. og Dorte deltager. Hvis nogen har noget de gerne vil have vendt på mødet, skal de kontakte Thomas B. og Dorte.

Det skal undersøges, hvordan vi kan være sikre på, at radiatorer ikke fjernes eller flyttes i lejlighederne fremover uden at andelshavere først har ansøgt bestyrelsen om det. Thomas B. spørger hos Bjarne Johnsen, hvor det skal skrives, for at vi er sikret i fremtiden.

5.       Løbende opgaver

 

Kloakrenovering:

Dorte har underskrevet tilbuddet og sendt det til dem, men har endnu ikke hørt noget fra dem.

 

Linoleum på trappen i 58A:

Arbejdet er snart færdigt.

 

Liste over loftsrum i forhuset:

Dorte har en liste over alle loftsrum i forhuset færdig snart, som hun rundsender til bestyrelsen før næste møde.

 

Papircontainere:

Dorte har undersøgt hvem der står for betaling af vores papircontainere. Dette sker til Renoflex, hver forening for sig. Almindelig renovation betales over vores ejendomsskat. Den regning foreningen havde fået fra Renoflex var i øvrigt vores.

 

Antikforretningen:

Thomas tager en snak med vores lejer ved lejlighed angående forskellige forhold vedrørende genbrugsting i gården, reglerne for brug af storskrald m.v.

 

6.       Nyt fra gårdlauget

Der bliver lavet ’højbede’ i gården til forskellige slags urter. Der er intet nyt om økonomien i gårdlauget.

7.       Gennemgang af regninger.

 

8.       Eventuelt

Thomas B. fremviste forskellig post, der er kommet til foreningen. Blandt andet var der forskellige kursustilbud fra ABF. Morten meldte sig til det spændende emne ’vurdering af forbedringer og løsøre’ i november.

Mai-Britt nævnte, at det efter hendes opfattelse vil bedre sikkerheden i foreningen at dørene på loftet i forhuset samt eventuelt baghuset får installeret pumper, så dørene lukker automatisk. Mai-Britt undersøger priser m.v. til næste møde.

 

Næste møde tirsdag d. 31. august kl. 19 hos Thomas

 

Referent/Morten