Referat bestyrelsesmøde onsdag d. 25 november

Fremmødte: Thomas, Dorte, Jan, Morten

Afbud: Peter, Leo,

 

1.       Godkendelse af dagsordenen

Godkendt

 

2.       Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde

Godkendt

 

3.       Meddelelser

V and i kælder hos andelshaver: Der har været vand i kælderen i et kælderrum i 58C. Det er uafklaret hvor vandet kommer fra.

Antennemand: Vi er blevet kontaktet af en antennemand med ’klatrecertifikat’, der gerne via taget på nr. 58 gerne vil kravle over til nr. 56 og justere antennen. Det får han lov til.

 

4.       Budgetstatus

Der er lavvande i kassen. Vores likviditet er ikke så god pt. grundet den manglende betaling fra vores erhvervslejemål. Til næste møde vil bestyrelsen gå i dybden med budgettet.   

 

5.       Udlejning

Der er ikke nogen interesse for det tomme erhvervslejemål. Mægler har spurgt om bestyrelsen vil være villig til at leje ud til ’Internetcafé’, hvilket ikke umiddelbart ser ud til at være et problem. Thomas følger op.

 

6.       Status på aktuelle opgaver

Porttelefoner: Elektrikeren har været ude og hjælpe. Det eneste hængeparti er Dorte/Daniel i 58. Elektrikeren får ikke sin sidste betaling før dette problem er løst.  

Farvevalg/Maling af trappeopgange: Maleren er næsten færdig med at male i Hovedhuset. Det var en hård proces at vælge farver, men det lykkedes til sidst. De er endnu ikke gået i gang i 58A.

 

Oversigt over fordeling af loftsrum: Punktet venter til næste møde grundet sygdom. Der skal også laves en oversigt over kælder-/loftsrum i baghuset.  (Peter)

 

Postkasser: Der er nu bestilt postkasser, og de bliver hængt op primo januar 2010. Firmaet har søgt disposition for denne overskridelse af fristen overfor myndighederne.

 

 Viceværtsfunktionen: Viceværten skal komme to gange ugentligt, og der er nu en seddel i alle opgange hvor han skriver sine dage ind.

 

Kloak/Kloakservice: Dorte prøver at indhente tilbud før arbejdet igangsættes, men de svarer ikke tilbage.  (Dorte)

 

Faldstammeafregning: Anne-Mette vender tilbage med en melding snarest.

 

Automatikken til centralvarmeanlægget: Der er nu kommet ny automatik, og det virker, selv om Jan synes det er lidt for automatisk.  

 

7         Salg af lejlighed i 58B 2. tv.

Der er nu kommet en vurderingsrapport, og Bestyrelsen skal have lavet salgsopstilling, samt opslag med intern-/eksternliste samt fremvisningsdage. (Morten/Peter).

 

8         Oprydning på opgange/loftsrum

Der deles opslag rundt i hovedhuset med frist til 15. januar 2010 til at fjerne alle private ting fra opgangene samt loftsrummene i hovedhuset.  (Morten)

 

9         Langsigtede opgaver i foreningen

Der blev afholdt et meget vellykket møde med varmeingeniøren hos Dorte og Daniel samt alle interesserede fra de otte kolde lejligheder. Tonen var god og konstruktiv. Efterfølgende har bestyrelsen bedt om at få udarbejdet en rapport hos John  Mylliin, der går i dybden med klimaproblemerne i alle otte berørte lejligheder. 

 

10     Nyt fra gårdlauget

Der er kommet penge ind fra Københavns Kommune til legestativet.

 

11     Nytårskur

Vi vil prøve at afholde nytårskur lørdag d. 30. januar 2010, hvor foreningen er vært for et lille traktement. Mere derom senere.

 

12     Gennemgang af regninger.

Eventuelt

Næste møde onsdag d. 12. januar hos Thomas.

 

 

 

Referent/Morten

2009-11-25